Vítejte v Nemocnici Strakonice, a.s.

Historie strakonické nemocnice se píše již od roku 1892. V současné době je u nás ročně hospitalizováno cca 14 500 pacientů a provedeno 140 000 ambulantních ošetření. 

Nemocnice je založena Jihočeským krajem, disponuje osmi lůžkovými odděleními s 306 lůžky pro akutní a následnou péči a rozsáhlým spektrem odborné ambulantní péče. Přirozenou spádovou oblastí jsou oblasti Strakonicka, Klatovska, Prachaticka a Písecka. 

nemocnice

Moderní elektronické prvky v Nemocnici Strakonice, a.s.

Projekt podpořený zejména 26. výzvou IROP přispěl k modernizaci stávajícího nemocničního informačního systému Medicalc 4 o nové moduly, které umožňují například sdílení elektronické dokumentace s jinými poskytovateli, napojení na centrální registry státu, elektronické objednávání pacientů na jednotlivá pracoviště nemocnice, synchronní i asynchronní komunikaci se zdravotními pojišťovnami či mobilní náhled na zdravotnickou dokumentaci. Nedílnou součástí projektu bylo i dovybavení IT infrastruktury o klíčové prvky, například garantované úložiště a zálohové servery.

Řízení procesů na operačních sálech je klíčovou aktivitou pro dosažení maximální efektivity při plánování operací, procesu sterilizace, kontrolu optimálního využití přístrojů a operačních nástrojů. Projekt spočíval v instalaci softwarových aplikací a hardwarových komponent (čtečky, tiskárny, síťové prvky) a nastavení vzájemné komunikace mezi participujícími týmy. Tento projekt byl podpořen 28. výzvou IROP.

Pomocí 10., 26. a 28. výzvy se podařilo vybudovat robustní a bezpečnou IT strukturu, která by měla obstát v rizikovém kybernetickém prostoru současné doby. Nemocnice obohatila své IT vybavení o řadu produktů - nové počítače zajištěné moderním antivirovým programem, optické kabely, zabezpečená síťová úložiště... Nemocnice provedla i bezpečností audit, na základě kterého přijala nápravná a preventivní opatření v souladu s aktuálními legislativními požadavky (GDPR, eIDAS, zákon o kybernetické bezpečnosti apod.)

Zejména díky prostředkům z 28. a 10. výzvy IROP nemocnice zmodernizovala řadu vnitřních provozních systémů, které svým vlivem na efektivitu usnadňují práci našim zaměstnancům (servis desk, plánování směn, stravovací systém, systém pro mikrobiologickou laboratoř) a přispívají ke zvýšení kybernetické bezpečnosti (identity management system).

Z prostředků 28. výzvy IROP byl v nemocnici spuštěn nový systém pro plánování onkologické péče, díky kterému dokáže nemocnice nabídnout onkologickým pacientům bezpečnější a efektivnější péči.

Nadace ČEZ
ČZ a.s.
Servier, s.r.o.
Rideto, s.r.o.
Vincero, s.r.o.
Stiftung Zuversicht für Kinder
AUTODOPRAVA GAIER s.r.o.
Technické služby města Blatné s.r.o.
Labašta Jiří, Cukrárna Ella, Zadov
PEKON, s.r.o.
Poliklinika Blatná s.r.o.
BioVendor-Laboratorní medicína a.s.
Boehringer Ingelheim,spol.s r.o.
Ortgroup Medical s.r.o.
Ing. Albín Bláha, CSc
Fbc Strakonice,z.s.
Vichr Roman
Carl Zeiss, spol.s r.o.
Technické služby Strakonice s.r.o.
Armádní sportovní klub Strakonice
Nadace Křižovatka
Vintr František, Strakonice
Vondrášek Radek, Strakonice
Nadační fond Gymnázia Strakonice
AstenJohnson, s.r.o.
TrustSoft, s.r.o.
SOME Všeradice

Nemocnice Strakonice, a.s. se dlouhodobě stará o řádnou ochranu osobních údajů našich pacientů, zaměstnanců i smluvních partnerů, a to především v souladu s platnou legislativou. Nemocnice garantuje soulad svých postupů s nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a další platnou českou legislativou.
Na tomto portálu naleznete základní přehled o rozsahu námi zpracovávaných osobních údajů.

Nemocnice Strakonice, a.s. zpracovává osobní údaje zejména jako poskytovatel zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dále zpracovává osobní údaje také jako zaměstnavatel ve vztahu k osobním údajům svých zaměstnanců.

Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420727931965

Souhrnné poučení o zpracování osobních údajů.
Nemocnice Strakonice, a.s. se sídlem Strakonice, Radomyšlská 336, IČ 26095181 je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí evropským nařízením GDPR a současně právním řádem České republiky, který GDPR doplňuje.
Dozor nad zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny níže; tento úřad zejména vytýká správcům osobních údajů nezákonný postup, popř. jim ukládá pokuty, a Vy se můžete na tento úřad obracet se svými případnými stížnostmi. Své žádosti týkající se zpracování osobních údajů směřujte pověřenci pro zpracování osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny níže. Seznam práv subjektů údajů je uveden níže.
Správce zpracovává osobní údaje zejména jako poskytovatel zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dále Správce zpracovává osobní údaje zejména jako zaměstnavatel ve vztahu k osobním údajům svých zaměstnanců.
Primárním zákonným důvodem zpracování osobních údajů pacientů je nezbytnost z hlediska realizace smlouvy o péči o zdraví, kterou pacient uzavírá se Správcem tím, že u něho vyhledá poskytnutí zdravotní služby (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), popř. ochrana života a zdraví pacienta (čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR) v případech, kdy pacient není ve stavu schopnosti podstoupit ošetření z vlastní vůle. Lékařské řemeslo je od nepaměti vykonáváno adresně, nikoli anonymně. Opakovaná identifikace pacienta a nerozlučnost informací o jeho zdravotním stavu od jeho identity předpokládá záměrné a mnohočetné zpracování osobních údajů pacienta, jehož vyvažovací pól je zakotven mlčenlivostí lékaře (a všech ostatních příslušníků lékařských a nelékařských, zdravotnických i nezdravotnických profesí pracujících pro Správce), dané již Hippokratovou přísahou. Prakticky rovnocenným zákonným důvodem zpracování osobních údajů pacientů je plnění jednotlivých dílčích zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR), z nichž jako nejvýznamnějšími můžeme jmenovat vedení, předávání a skartaci zdravotnické dokumentace a předávání osobních údajů o zdravotním stavu pacientů jiným poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb a zdravotním pojišťovnám. V některých případech Správce zpracovává osobní údaje pacientů pro účely vlastních oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), jako např. v souvislosti s inkasem a realizací vymáháním svých pohledávek. Dále Správce zpracovává pro účely vlastních oprávněných zájmů, jež spočívají v zajištění hladkého provozu nemocnice a ambulancí, obraně vlastních zájmů v případě sporů a zlepšování kvality poskytovaných služeb, řadu interních evidencí a sešitů, v nichž jsou zaznamenávány údaje o pacientech (např. evidence matek jako doprovodu dětí, evidence pádů pacientů aj.).
Příjemci osobních údajů pacientů jsou zejména: jiní poskytovatelé zdravotních nebo sociálních služeb v zájmu návaznosti poskytování zdravotní péče, dále orgány ochrany veřejného zdraví, Státní úřad pro kontrolu léčiv, soud, orgán sociálně-právní ochrany dětí, zdravotní pojišťovny a Národní zdravotnický informační systém. Předávání osobních údajů mimo sféru Správce (třetím osobám) se u správce děje vždy na základě konkrétní zákonné povinnosti. Předávání osobních údajů ve sféře správce (např. navzájem mezi jednotlivými odděleními) se nepovažuje za předání osobních údajů ve smyslu zákona. Zaměstnanci Správce si předávají navzájem osobní údaje v rámci interních rutinních postupů a jsou zavázáni vůči Správci mlčenlivostí (lékaři a pracovníci ostatních zdravotnických profesí jsou mlčenlivostí vázáni nejen ze zákona nýbrž i na základě etických norem svých povolání, jimž podléhají).
Pacient je povinen před vstupem do ambulance sdělit Správci a prokázat mu svou identitu včetně čísla pojištěnce a údaje o zdravotní pojišťovně, jinak mu zdravotní služba nemůže být poskytnuta.
Nemocnice provozuje ve veřejných prostorech kamerový systém za účelem zajištění bezpečnosti osob v monitorovaných prostorech, prevence nežádoucích jevů, zejména krádeží a poškozování majetku (ochrana majetku) a možnosti odhalení pachatele. Informovanost veřejnosti a zaměstnanců je zajištěna informačními cedulemi na vstupech do areálu a budov a u dalších monitorovaných prostorů, prostřednictvím vnitřního řádu nemocnice a na webových stránkách nemocnice. Kamerový záznam je na zabezpečených serverech uchováván po dobu 7 dnů. Kamery jsou rozmístěny tak, aby nezasahovaly nadměrně do soukromí pacientů ani zaměstnanců, nejsou v prostorách určených k ryze soukromým úkonům. V případě zjištění bezpečnostního incidentu mohou být data z kamerového systému zpřístupněna orgánům činným v trestním řízení, soudu nebo jinému oprávněnému subjektu. Zpracování těchto osobních údajů bylo registrováno u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Pořizování foto/video/audio záznamů (při kterém by mohlo dojít ke ztotožnění pacienta) v souvislosti s poskytováním služeb zaměstnanci nemocnice, případně pro potřeby dokumentování zdravotního stavu při navazující péči či pro potřeby vzdělávání a pro výukové účely a zveřejňování informací o nemocnici a jí poskytovaných službách apod. je možné pouze na základě získání informovaného souhlasu pacienta, případně zákonného zástupce. Rozsah pořizovaných záznamů je redukován na nezbytné minimum.

V případě pořizování fotografické nebo video dokumentace z veřejných akcí nemocnice, nemocnice zajistí informování účastníků o pořizování této dokumentace za účelem zveřejnění na webových stránkách nemocnice, apod. Fotograf, resp. kameraman musí respektovat žádost účastníka akce, aby nebyl předmětem fotografie či videozáznamu.

Správce je oprávněn (resp. povinen) zpracovávat osobní údaje toliko v mezích jasně určeného zákonného důvodu (viz výše) a vymezeného konkrétního důvodu.
Podrobnější informace o důvodu a účelu zpracování osobních údajů Vám na Vaši žádost poskytne pověřenec pro zpracování osobních údajů. Správce má vypracován seznam jednotlivých operací zpracování osobních údajů, seznam dokumentů obsahujících osobní údaje a skartační řád. Skartační lhůty ve vztahu ke zdravotnické dokumentaci jsou upraveny v obecně závazném právním předpisu, vyhlášce č. 98/2012 Sb.


Práva subjektů, týkající se ochrany osobních údajů:
Máte právo na přístup k osobním údajům. Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
a) účely zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.
Máte právo na opravu chybných, nepřesných či neaktuálních nebo doplnění neúplných osobních údajů a v rámci opravy, aktualizace či doplnění svých osobních údajů máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů po dobu do vyhovění (popř. ověření) Vaší žádosti.
Máte právo vznášet námitky proti zpracování osobních údajů v případě, že zejména považujete určité zpracování osobních údajů za nezákonné, bezúčelné nebo nepřiměřené. Správce v takovém případě prošetří Váš podnět a do té doby omezí zpracování Vašich osobních údajů, pokud to bude slučitelné se zachováním řádného provozu Správce.

Správce osobních údajů:
Nemocnice Strakonice, a.s. se sídlem Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice; IČ 260 95 181

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | +420727931965

Dozorový úřad v České republice:
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7 | www.uoou.cz

Tyto Zásady nabývají účinnosti 21. 5. 2018

Obecné informace o zdravotnické dokumentaci
Ve vztahu ke každému pacientovi Nemocnice Strakonice, a.s. je vedena zdravotnická dokumentace a v rámci jejího vedení, předávání, zpřístupňování a dalších činností zpracování jsou zpracovávány citlivé osobní údaje o jeho zdravotním stavu včetně údajů z jeho rodinné, osobní, pracovní a popř. též sociální anamnézy. Vedení zdravotnické dokumentace až po její skartaci podléhá zákonnému režimu podle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb.
Nemocnice Strakonice, a.s. vede zdravotnickou dokumentaci v kombinaci listinné a elektronické podoby. Elektronická verze zdravotnické dokumentace je zajišťována prostřednictvím zabezpečeného Nemocničního informačního systému, jehož prostřednictvím jsou realizovány záznamy do zdravotnické dokumentace, a tyto záznamy jsou posléze tištěny a zakládány do zabezpečené kartotéky.


Osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat si její kopie a výpisy.
a) pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,
b) osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba,
c) osoby blízké zemřelému pacientovi, popř. další osoby, které zemřelý pacient za svého života určil; pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu. Právo na informace o zdravotním stavu pacienta, a to pouze v nezbytném rozsahu, mají rovněž osoby, které s pacientem přišly do styku a tyto informace jsou rozhodné pro ochranu jejich zdraví. Osoba, která žádá o povolení nahlížení do zdravotnické dokumentace, je povinna prokázat svou totožnost občanským průkazem. Dále je povinna prokázat, že je osobou oprávněnou žádat informace o pacientovi (osoba blízká, opatrovník apod.)

Podmínky pořizování kopií a výpisů ze zdravotnické dokumentace a sazebník

Na požádání osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace poskytuje její kopii Nemocnice Strakonice, a.s. a to do 30-ti dnů od obdržení žádosti.

Nemocnice Strakonice, a.s. účtuje za pořizování kopií zdravotnické dokumentace částku 8,-- Kč za 1 stránku kopie A4, resp. 16,-- Kč za 1 stránku kopie A3 plus poštovné. Nemocnice požaduje zaplacení zejména v hotovosti při osobním převzetí zdravotnické dokumentace, případně prostřednictvím přiložené složenky, která obsahuje platební údaje.

Žádost o kopii zdravotnické dokumentace je možné podat zejména osobně a na předepsaném formuláři, který je ke stažení ZDE. Při podání žádosti je žadatel povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem a řídit se pokyny uvedenými v žádosti.


Kontaktní údaje k vyřizování žádostí o přístup / kopii zdravotnické dokumentace
Nemocnice Strakonice, a.s
Radomyšlská 336
386 29 Strakonice

Obecně o právu na informace:
Nemocnice Strakonice, a. s. je subjektem povinným ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory a vytváření nových informací; tak zejména není možné žádat Nemocnici Strakonice, a.s. o sdělení stanovisek, vypracování hodnocení, analýz, zvláštních statistik apod. Naopak je Nemocnice Strakonice, a.s. povinna poskytnout žadateli dokumenty a informace, jež má nebo by měla mít k dispozici, a to včetně výtahů z existujících databází nebo dokumentů, ledaže je dán zákonný důvod, proč tyto již existující informace nemůže poskytnout.
Osobní údaje fyzických osob Nemocnice Strakonice, a.s. poskytne jen tehdy, dovoluje-li jí to zákon. Poskytování údajů ze zdravotnické dokumentace je cestou zákona č. 106/1999 Sb. vyloučeno.

Povinně zveřejňované informace:

Povinným subjektem je Nemocnice Strakonice, a.s., IČ: 260 95 181, se sídlem Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 01 Strakonice. Jejím jediným akcionářem je Jihočeský kraj a jejím posláním zejména komplexní poskytování zdravotních a částečné poskytování sociálních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb. a zákona č. 108/2006 Sb.


Popis organizační struktury je ZDE.
Proti rozhodnutí Nemocnice Strakonice, a.s. nebo proti nečinnosti či jinému vyřízení žádosti o poskytování informací je možné podat odvolání/stížnost cestou fyzické či elektronické podatelny. Odvolání/stížnost musí obsahovat údaje o tom, komu je opravný prostředek směřován (Nemocnice Strakonice, a. s.), kdo jej činí, dále označení rozhodnutí či postupu, proti kterým žadatel brojí, dále vytýkané důvody nesprávnosti rozhodnutí či postupu a návrh, jak by měla Nemocnice Strakonice, a.s. rozhodnout či dále postupovat. Musí být podepsáno. Fyzická osoba se označuje jménem, příjmením, datem narození a trvalým bydlištěm, právnická osoba názvem či firmou, identifikačním číslem a sídlem. Odvolání proti rozhodnutí Nemocnice Strakonice, a.s. o odmítnutí žádosti žadatele o informace musí mít náležitosti podle § 82 správního řádu.
Sazebník úhrad za poskytování informací je ZDE.
Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok v oblasti poskytování informací je ZDE.
Adresa elektronické podatelny je: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., identifikátor datové schránky: 86tfc8r

Kontaktní údaje pro podávání žádostí o poskytnutí informací, stížností, podnětů, návrhů a jiných dožádání:
Nemocnice Strakonice, a.s.
Radomyšlská 336, Strakonice I, 38629 Strakonice

Účel: Zajištění bezpečnosti osob v monitorovaných prostorách, prevence nežádoucích jevů, zejména krádeží a poškozování majetku (ochrana majetku), možnost odhalení pachatele.

Legislativní rámec:
1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), čl. 6, odst. 1. písm. f)
Zpracování je zákonné, protože je splněna nejméně jedna z podmínek, a to pouze v odpovídajícím rozsahu:
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
2. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 316, odst. 2 – kamerový systém není nastaven tak, aby umožňoval narušení soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách tím, že by umožňoval otevřené či skryté sledování a odposlech.
Registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů: 15.7.2016

Informovanost veřejnosti a zaměstnanců:
Informovanost veřejnosti a zaměstnanců je zajištěna informačními cedulemi na vstupech do areálu a budov a u dalších monitorovaných prostorů, prostřednictvím vnitřního řádu nemocnice a na webových stránkách nemocnice.


Stanovení délky uchování kamerového záznamu:
Kamerový záznam je uchováván po dobu max. 7 dnů.

K naplnění výše uvedeného účelu poskytne nemocnice v případě potřeby kamerové záznamy příslušným institucím. Oprávněnost poskytnutí vyžádaných záznamů posuzuje vedení nemocnice (účastníci porady vedení).

Technické zabezpečení:
Kamerový záznam je uchováván na zabezpečených serverech nemocnice.

Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho zástupce:
Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 29 Strakonice
Bc. Milan Škrle, vedoucí IT úseku nemocnice, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 383 314 111
Bc. Martin Vodvářka, IT úsek nemocnice, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 383 314 111

Dárci - firmy

Alois Novák

Dárci - fyzické osoby

Alois Novák

1. Název

Nemocnice Strakonice, a. s.

2. Důvod a způsob založení

Nemocnice Strakonice, a. s. je akciovou společností založenou Jihočeským krajem. Nemocnice Strakonice, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 29.9.2005 pod sp. zn. B 1465.

Sídlo: Strakonice, Radomyšlská 336, PSČ 386 29

Statutární orgán: představenstvo

 

Způsob jednání: Společnost zastupují dva členové představenstva společně.

 

Předmětem činnosti (podnikání) je:

komplexní poskytování zdravotnických služeb

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

hostinská činnost

masérské, rekondiční a regenerační služby

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Silniční motorová doprava

nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

3. Organizační struktura

Základní schéma Nemocnice Strakonice, a.s. a seznam oddělení zde

4. Kontaktní spojení

Kontakt

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Nemocnice Strakonice, a. s.

Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice, Česká republika

4.2. Adresa pro osobní návštěvu

Nemocnice Strakonice, a. s.

Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice, Česká republika

4.3. Úřední hodiny

Úřední hodiny sekretariátu ředitelství:

Po – Pá: 6.30 – 12.00, 12.30 – 15.00

 

Úřední hodiny podatelny:

Po – Pá: 7.30 – 13.00, 13.30 – 16.00

 

Návštěvní hodiny – Doporučené návštěvní hodiny jsou na většině oddělení 14,00 – 17,00, individuálně lze domluvit jiný termín.

4.4. Telefonní čísla

Podatelna: 383 314 161

Sekretariát ředitelství: 383 314 120

Ústředna: 383 314 111

4.5. Číslo faxu

383 314 122

4.6. Adresa internetové stránky

www.nemst.cz

4.7. Adresa e-podatelny

ID datové schránky: 86tfc8r

4.8. Další elektronické adresy

sekretariat @ nemst.cz

pochvaly, stížnosti: sekretariat @ nemst.cz

5. Bankovní spojení

ČSOB Strakonice

číslo účtu: 199127585 / 0300

IBAN CZ 55 0300 0000 0001 9912 7585

SWIFT CEKO CZ PP

6. IČ

260 95 181

7. DIČ

CZ 699 005 400

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Stanovy akciové společnosti Nemocnice Strakonice, a. s. - zde

Zakladatelská listina Nemocnice Strakonice, a. s. - zde

Další dokumenty dostupné - zde

8.2. Rozpočet

Údaje o rozpočtu - zde

Obsah účetních výkazů - viz Výroční zprávy - zde

9. Žádosti o informace

Pravidla podání žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „InfZ“) – zde

10. Příjem žádostí a dalších podání

Stížnosti a pochvaly - zde

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky - zde

12. Formuláře

Zdravotnická dokumentace zde

13. Předpisy

13.1. Nejdůležitější používané předpisy

Nejvýznamnější předpisy upravující problematiku poskytování zdravotních služeb - zde

13.2. Vydané právní předpisy

Nemocnice Strakonice, a.s. nevydává žádné právní předpisy.

14. Úhrady za poskytování informací

14. 1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník

14.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace

Žádná usnesení nadřízeného orgánu o stížnosti žadatele proti výši úhrady nebo odměny požadovanými v souvislosti s poskytováním informací nebyla vydána (§16a odst. 7 inf.z.).

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zprávy zde

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena veřejnosti 1. září 1892 a od svého vzniku nesla jméno „Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I“. Původně byla tvořena pouze budovou dnešního „Dětského centra JČK“ a umrlčí komorou, která v rámci rekonstrukce nemocnice v 90. letech 20. století ustoupila budově nynější ústavní lékárny a odborných ambulancí. V nemocnici zpočátku pracoval pouze primář MUDr. Josef Jirsa s jedním sekundářem a ošetřovatelky z řad řádových sester řádu sv. Karla Boromejského. V dalších letech se nemocnice postupně rozrůstala až do dnešní podoby. Na její rozšiřování měl vliv nejen zvyšující se zájem o poskytování zdravotní péče z řad obyvatelstva Strakonického regionu, ale i tyfové epidemie, světové války a další historické události minulého století. Od roku 1956 neslanemocnice jméno MUDr. Karla Hradeckého. V roce 1951 vznikl Okresní ústav národního zdraví a nemocnice se stala bezejmennou. OÚNZ zanikl k 31.12.1991 a byl k 1.1.1992 delimitován na 5 nástupnických organizací se společným názvem „Sdružené zdravotnické zařízení Strakonice“. Toto sdružení se vlivem osamostatnění a privatizace jednotlivých části rozpadlo a k 1.1.1995 se naše zařízení přejmenovalo na Okresní nemocnici Strakonice, která je od 1.1.2003 ze zákona příspěvkovou organizací Jihočeského kraje. Od roku 2007 došlo k transformaci nemocnice na akciovou společnost.

A nyní podrobněji...

Městský špitál – Siebrtský ústav (stojí v blízkosti dnešní nemocnice) byl založen roku 1685, rozšířen pak byl v roce 1704. Součástí stavby je kostelík sv. Martina z roku 1713. Plukovník dělostřelectva Viktorin Siebert sepsal 20. června 1885 ve vojenském ležení před Rábem v Uhrách poslední vůli a odkázal 10 000 zlatých na stavbu domu pro 10 zchudlých strakonických občanů. Nadační listina ukládala špitálníkům dvakrát denně se účastnit bohoslužeb. Za povinnost měli vroucí modlitby za zachování církve, za odvrácení moru, hladu a válek a za duši zakladatele špitálu. Stavbu špitálu provedl bratr Viktorinův, knížecí rada schwarzenberský, Theodor Siebert.

Nemocnice ve Strakonicích byla otevřena pro veřejnost 1. září 1892. Byla prohlášena za nemocnici všeobecnou a veřejnou s právem nést název "Všeobecná nemocnice císaře Františka Josefa I." Náklady na stavbu činily 145 477 rakouských korun. Za účelem zřídit ve Strakonicích moderní léčebný ústav odkazovala v druhé polovině 19. století peněžní i movité věci řada strakonických rodáků a movitých měšťanů. Jedním z nich byl i P. J. Schmidinger. Ten ve své závěti odkázal 1000 zlatých. Stejně se zachoval i A. Renner. A tak byl v roce 1876 zřízen fond na stavbu nemocnice, jehož posláním bylo organizovat sbírky. V roce 1888 měl fond k dispozici 65 tisíc zlatých. Stavba trvala tři roky. Město poskytlo pozemky a stavební materiál ze svých cihelen a lomů. Protože nemocnice vznikla za široké podpory obyvatel a ve své době podobné léčebné ústavy nebyly rozšířeny, byli občané Strakonic a okolí na svou nemocnici hrdi a povznášející pocit, že se jedná o jejich nemocnici, přetrvává ve vědomí dodnes.

Prvním primářem se stal MUDr. Josef Jirsa. Vchod do areálu nemocnice byl z Lidické ulice (Pražská císařská silnice). Reprezentativní široké schodiště střežily dva stříbrné smrky (které jsou zde dodnes). V hlavní budově (dnes již bývalé dětské oddělení) byly pokoje pacientů, vrátnice, kancelář lékaře a malý operační sálek. V zadní budově propojené s hlavní budovou chodbou byla prádelna a kuchyně, v prvním patře pak klausura řadových sester - ošetřovatelek a kaple. Ve výklenku v kapli byla umístěna gotická socha Madony (patrně z dominikánského kostela v Plzni) z doby kolem roku 1420. V západní části parku byla umrlčí komora, která byla v 30. letech 20. století adaptována na vrátnici a v 90. letech 20. století asanována při výstavbě zubní polikliniky. O nemocné pečoval primář s jedním sekundářem. Ošetřovatelskou službu vykonávaly řádové sestry řádu sv. Karla Boromejského. Správcem nemocnice byl dražejovský rolník J. Kuncl. V čele správní rady byl Ludvík Thalberg, strakonický majitel realit.

Jedna z nejpozoruhodnějších osobností, která se zapsal nejen do historie nemocnice, je MUDr. Jiří Fifka, který byl nejen primářem na chirurgickém oddělení (1924-1960), ředitelem nemocnice (1928-48), ale i starostou města Strakonice. To se psala 30. léta 20. století. Bydlel "přes ulici", naproti nemocnici, ve stylové vile, která byla později přestavěna pro komerční účely. Aby to neměl do práce daleko, byla v plotě proti vile zřízena branka. I po skončení aktivní práce se neustále živě zajímal, co je v nemocnici nového, jaká se otevírají nová oddělení.

V roce 2004 by se dožil 100 let primář interního oddělení v letech 1939 -1942, MUDr. Karel Hradecký. Narodil se 16. října 1904 ve Světlé nad Sázavou, popraven nacisty 8. září 1943 v Plötzensee. Zapojil se do protinacistického odboje, byl napojen na odbojovou skupinu ÚVOD, působící v Plzni a jihozápadních Čechách, která zasahovala až na Strakonicko, prostřednictvím podskupiny KAREL, kterou tvořil farář Josefa Jílka – Katovice, npor. Felix Peřka – četnická stanice Strakonicíe a MUDr. Karel Hradecký. Do rukou fašistů byl vydán zradou z řad svých spolupracovníků v nemocnici. V průběhu roku 1942 pak byla celá skupina ÚVOD pozatýkána, (Peřka se před zatčením zastřelil) a v září 1943 byli všichi popraveni. Od roku 1946 nesla nemocnice jméno Dr. Karla Hradeckého. V roce 1951 vznikl Okresní ústav národního zdraví a nemocnice se stala bezejmennou v rámci této okresní organizace. V současné době je po Dr. Karlu Hradeckém pojmenovaná ulice na východním obvodu areálu nemocnice.

Budova ředitelství Okresní nemocnice Strakonice má neobyčejně pestrou minulost. Býval zde "barák pro infekční nemoce", dřevěný pozůstatek po stavebních dělnících provádějících stavbu nemocnice. Infekčních epidemií bylo ve strakonickém okrese mnoho. Uloženi zde byli pacienti zasažení tyfovou epidemií, ale i s leprou. Proto bylo přistoupeno k výstavbě infekčního pavilonu, který byl otevřen 15. února 1932 a infekční barák se stal sídlem vznikající a rozrůstající se administrativy nemocnice. Budova byla několikrát přestavována, dokonce i svépomocí samotným úřednictvem.

Krutá zima v roce 1929 a následné parné léto znamenaly zhoršení hygienických podmínek vlivem popraskané kanalizace a průsaku do vodovodního řadu. V létě proto proběhly dvě vlny epidemie břišního tyfu. Onemocnělo přes 300 osob a zemřelo několik desítek lidí. Účinným opatřením proti opakování podobné katastrofy byla stavba vodovodu, která byla dokončena v roce 1937. Infekční pavilon byl vybudován v letech 1930 – 1932. Příčinou vysokého počtu infekčních onemocnění byla současně vysoká zaostalost bytového fondu ve městě i obecné hygieny (jak ve stravování a bydlení, tak i na pracovištích). Svoji roli při malé odolnosti proti infekcím sehrála i existenční nejistota.

Články v médiích

Lidé, kteří se zapsali do historie nemocnice (Strakonický deník)

Vzpomínka na tatínka, co nás vzal do náruče (článek o strakonické gynekologii, Strakonický deník)

Na strakonickou nemocnici vzpomínám moc rád (doc. Slonim, Strakonický deník)

Na základě podaného projektu „Zvyšování profesních dovedností a adaptability zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s.“ byla Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Nemocnici Strakonice, a.s. poskytnuta dotace k uskutečnění tohoto projektu.

 

Hlavním cílem projektu je další profesní vzdělávání zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s. v oblasti odborného vzdělávání zaměstnanců zaměřeného zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení a udržení kvalifikace a rozvoj v oblasti klíčových dovedností jednotlivých zaměstnanců.

Řešený projekt výrazně přispěje ke zvyšovaní adaptability zaměstnanců, která zásadně ovlivňuje konkurenceschopnost nemocnice. Do projektu budou zapojeni zaměstnanci v rámci celé organizační struktury.

Realizace projektu 30.12.2010 – 29.12.2012.

Za realizační tým: Mgr. Marie Janoušková, Bc. Edita Klavíková, Bc.Miloslava Bláhová

Závěrečná zpráva o průběhu projektu „Zvyšování profesních dovedností a adaptability zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s.“

Realizace projektu se uskutečnila v období od 29. 12. 2010 do 29.12.2012. z finančních prostředků ESF.

Na sestavování projektu se podílel projektový tým nemocnice, který zajišťoval po celou dobu jeho úspěšnou realizaci.

Cílem projektu bylo další profesní vzdělávání zaměstnanců nemocnice v oblasti odborného vzdělávání zaměřeného zejména na prohloubení, rozšíření, udržení kvalifikace a také obnovení a rozvoj klíčových dovedností jednotlivých zaměstnanců. Do projektu byli zapojeni zaměstnanci v rámci celé organizační struktury nemocnice.

 

Specifickými cíli projektu bylo :

Vybudovat interní systém vzdělávání

Zřídit vlastní učebnu s technickým vybavením

Vyškolit vlastní tým interních lektorů

Zvýšit úroveň počítačové gramotnosti zaměstnanců

Zvýšit adaptibilitu zaměstnanců

Posílit profesní úroveň zaměstnanců ( odbornou, komunikační)

Zvýšit bezpečnost poskytované péče

 

Díky zřízení a vybavení počítačové učebny, zvýšení úrovně počítačové gramotnosti a prezentačních dovedností zaměstnanců, pořízení resuscitačních modelů a vyškolení vlastních interních lektorů bude zajištěno pokračování činností realizovaných projektem i po skončení financování z ESF. Garancí udržitelnosti je i pořízení modulu „Vzdělávání“ ke stávajícímu personálnímu informačnímu systému, který bude i nadále využíván v rámci personální práce k dobudování a rozvoji systému vzdělávání zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s., tj. k plánování, realizaci a evidenci celoživotního vzdělávání.

V rámci realizace projektu bylo proškoleno 142 skupin zaměstnanců v celkovém rozsahu 684 hodin výuky. Jednotlivými vzdělávacími akcemi prošlo celkem 3578 účastníků.

Formování pozitivní firemní kultury - dodavatel NCONZO (Vedení lidí, Emoční inteligence, Manažerské dovednosti, Prezentace a umění prezentovat,Příprava a struktura prezentace) 151 účastníků,

 

Zvýšení úrovně počítačové gramotnosti – dodavatel JUBELA (WORD, EXCEL, POVERPOINT)

184 účastníků,

Udržování a zvyšování kvality a bezpečí – dodavatel SAK (Interní auditor, Ošetřovatelský audit, Dokumentace ve zdravotnickém zařízení, Vyhledávání a řízení rizik ve zdravotnickém zařízení)

92 účastníků,

Udržování a zvyšování kvality a bezpečí – dodavatel Nemocnice Strakonice, a.s., interní lektoři (Hygiena rukou a barierový režim,Nakládání odpady, Školení BOZP a PO, Kardiopulmonální resuscitace – teorie a praktický nácvik, První pomoc při porodu v terénu, Resuscitace novorozence – vyškolení interních lektorů, Resuscitace novorozence – trénink týmů

2604 účastníků,

Individuální účast na akreditovaných školících akcích – kurzy, odborná školení, semináře, konference

VII. Prácheňský den, VIII. Prácheňský den, Umění stárnout, II.Jihočeská konference nemocniční epidemiologie a hygieny, Přednáškový večer k nedožitým 100. narozeninám profesora

MUDr. Ludvíka Hloucala, DrSc., 34. Strakonický seminář, 35. Strakonický seminář, Nové trendy v ošetřování novorozence, Nemocniční infekce, Nová zdravotnická legislativa, Prevence a včasná diagnostika karcinomu prsu, Legislativní změny ve zdravotnictví

547 účastníků

Dále byly podpořeny individuální účasti na školících akcích, které se uskutečnily v rámci dalšího vzdělávání specializovaných (oborů, pořádané v rámci republiky – právní problematika, personalistika, BOZP, odpadové hospodářství, účast na odborných oborových seminářích a konferencích.

 

 

 

Kardiopulmonální resuscitace

 

Od října 2011 do března 2012 probíhala školení v kardiopulmonální resuscitaci pro zaměstnance Nemocnice Strakonice, a.s. Školení se též zúčastnili členové představenstva nemocnice. Teoretickou část vedl primář ARO MUDr. Zbořil a MUDr. Sýkora. Praktickou ukázku a samostatný nácvik na modelech se zaměstnanci procvičovaly sestry ARO: Bc. Martina Poslední, Květa Sýkorová, Jitka Frková. Řidiči DZS ještě absolvovali školení První pomoci při náhlém porodu mimo porodnici. Lektorkou tohoto školení byla staniční sestra Miloslava Jurášová.

 

NCONZO – Vedení lidí II.část, Manažerské dovednosti - Emoční inteligence I. skupina

 

4.-5.1.2012, 9.-10.1.2012 pokračovala druhá část kurzu Vedení lidí pro Top management, střední management.

19.-21.3. 2012 pro střední management kurz Manažerských dovedností, kde se účastníci zdokonalovali a rozvíjeli své znalosti a vědomosti jak vést nejen sebe, ale i ostatní pracovníky, jak delegovat úkoly apod.

26.-27.3.2012 kurz Emoční inteligence pro zaměstnance nemocnice. Náplní kurzu bylo poznání, co je vlastně emoční inteligence, jak ji lze využít, co přináší pro člověka. Pro druhou skupinu bude probíhat tento kurz ve dnech 16.-17.10.2012.

Všechny kurzy vedl Ing. Pavel Svobodník.

 

Přednáškový večer k nedožitým 100-tým narozeninám profesora MUDr. Hloucala

 

19.3.2012 u příležitosti nedožitých 100.narozenin profesora MUDr. Hloucala byl v Rytířském sále Strakonického hradu uspořádán přednáškový večer. Zajímavé přednášky z interních oborů zazněly od přednášejících z Nemocnice Strakonice, a.s. a klinických pracovišť v Praze. Na pana profesora zavzpomínal ve svém příspěvku nestor interního oddělení Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr. Ivan Švihálek.

 

SAK – ošetřovatelský audit, vedení dokumentace ve zdravotnickém zařízení

 

Pod vedením lektorů ze Spojené akreditační komise proběhly dvě školení. Pod vedením PhDr. Zvoníčkové a Bc. Maškové 18.-20.4.2012 si staniční sestry upřesnily znalosti a způsoby vedení ošetřovatelské dokumentace a vedení ošetřovatelského auditu. 25.-27.4 2012 MUDr. Marx a MUDr. Vlček objasnily vedení dokumentace ve zdravotnickém zařízení.

 

 

Semináře

 

V nemocnici proběhlo několik odborných seminářů pro NLZP, lékaře.

14.12.2012 Carcinom prsu, projekt 35

23.2.2012 Stárnutí

29.3.2012 Nemocniční infekce

5.4.2012 Legislativní změny ve zdravotnictví

6.6.2012 Ošetření novorozence po porodu – nové trendy, ,,Zlatá hodinka“

 

 

Prácheňské ošetřovatelské dny

 

17.5.2012 v MěDK se konal VIII. Prácheňské ošetřovatelské dny. Zajímavé přednášky byly z oblastí kožního a očního lékařství, epidemiologie, rehabilitace, psychologie.

 

 

Zvyšování počítačové gramotnosti

 

Počítačové kurzy pod vedením Ing. Škopa z firmy Jubela do konce června 2012: Ukončení Wordu, Excelu.

V podzimních měsících budou pokračovat v rozšiřování vědomostí v PowerPointu a některých speciálních složek Excelu.

 

 

2. Jihočeská konference nemocniční hygieny a epidemiologie

 

V krásných prostorách Rytířského sálu Strakonického hradu se uskutečnila 13.4.2012 2. Jihočeská konference nemocniční hygieny a epidemiologie. Hlavním sponzorem konference byla firma B-Braun. Účastníci byli z nemocnic ve Strakonicích, Písku, Českých Budějovic, Prachatic.

 

INTERNÍ LEKTOR V RESUSCITACI NOVOROZENCE - „ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

 

Ve dnech 9. – 10.11.2011 školení interních lektorů v resuscitaci novorozence. Odborným lektorem kurzu byl MUDr. Milan Hanz, Ph . D., primář neonatologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s..Účastníci kurzu byli vybráni z oddělení ARO, DEO, GYN-POR. Budoucí lektoři byli seznámeni a novými trendy v resuscitaci a na modelech si procvičovali resuscitaci v týmu. Získané vědomosti a znalosti budou dále procvičovat ve svém týmu a dále edukovat ostatní zaměstnance jednotlivých oddělení, kteří se podílejí na ošetřování novorozenců. Včasné a správné zahájení resuscitace přispívá ke snížení poporodních traumat novorozenců.

 

 

VEDENÍ LIDÍ: „ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

 

Ve dnech 31.10. – 1.11.2011, 8.12.- 9.12.2011 pod vedením Ing. Svobodníka z NCO NZO proběhla první část kurzu aktivity K1. Kurz je určen pro Top management, střední management s cílem zdokonalit a rozvinout dovednosti vedoucích pracovníků s citlivým individuálním přístupem vést sebe a ostatní k zodpovědnosti za kvalitu a druhým lidem na cestě ke zlepšování firemní kultury, vybudování a udržování kvalitního, spokojeného týmu velikost svého výkonu a využití svého potenciálu. Stát se postupně průvodcem sám sobě i pracovníků s pozitivními interpersonálními vztahy, zvyšování kvality a dosahování cílů zaměstnavatele.

 

 

INTERNÍ AUDITOR VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ - „ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

 

Ve dnech 4. – 6. 10. 2011 probíhalo v učebně vzdělávání skupiny interních auditorů. Lektorem kurzu byla Ing. Gabriela Franková za SAK. Účastníci načerpali teoretické zkušenosti, které si pak vyzkoušeli na cvičných auditech v praxi. Přestože dny vzdělávání byly náročné nejen na čas, ale i na příjem množství informací, všichni vždy vydrželi až do pozdních odpoledních hodin a aktivně se zapojili do výuky. Získané znalosti bude skupina interních auditorů přenášet na jednotlivá oddělení v edukačních a kontrolních auditech.

 

 

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - TEORIE: „ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

 

V říjnu a listopadu 2011 byli zaměstnanci Nemocnice Strakonice, a.s. školeni v teoretické části kardiopulmonální resuscitace. Lektorem byl MUDr. Sýkora, lékař ARO. Praktický nácvik resuscitace proběhne během ledna 2012 na modelech.

 

 

 

ZVYŠOVÁNÍ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI: „ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

 

Dne 18.-19.10., 15.-16.11.2011 proběhly první kurzy školení ve zvyšování počítačové gramotnosti. Kurzy budou probíhat dále ještě v příštím roce. Účastníci se postupně procvičí ve všech záludnostech práce na počítači.

 

 

 

HYGIENA RUKOU A BARIÉROVÝ REŽIM - „ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

 

Dne 14.-15.9 2011 v zasedací místnosti Nemocnice Strakonice a. s. probíhala II. Část školení Hygiena rukou a bariérový režim. Lektorem školení byla epidemiologická sestra paní Táborová Anna. Zúčastnilo se celkem 129 zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s.

 

 

NÁBYTEK DO UČEBNY A KANCELÁŘE - ZAKOUPENÍ V RÁMCI PROJEKTU „ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

 

Projektový tým provedl průzkum trhu.

Oslovil firmu K+V interier a vyzval ji k vytvoření nabídky nábytku do učebny a kanceláře týmu. Firmě byl zaslán také plánek místností.

Celková cena dodaného nábytku 86 000 Kč.

 

MODELY KPR - ZAKOUPENÍ V RÁMCI PROJEKTU „ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

 

Projektový tým oslovil čtyři firmy s žádostí o nabídku modelů KPR. Po konzultaci s lékaři ARO a dětského oddělení byla vybrána firma MEDIM s.r.o, která ve své nabídce vyhověla všem požadavkům. V nabídce je soubor modelů k nácviku KPR od novorozence po dospělého, včetně modelů pro nácvik intubace.Celková cena zakoupených modelů 167 064 Kč .

 

 

 

VII. PRÁCHEŇSKÝ OŠETŘOVATELSKÝ DEN

 

„ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

Dne 17.5.2011 se v Městském domě kultury ve Strakonicích konal již sedmý ročník regionální konference Prácheňský ošetřovatelský den. Odborným garantem byla Mgr. Marie Janoušková.Zajímavá témata vyslechlo 170 účastníků, z toho bylo 118 zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s.

 

 

HYGIENA RUKOU A BARIÉROVÝ REŽIM

 

„ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

Dne 12. 5.,18.5.,19.5.,26.5.,1.6. 2011 v zasedací místnosti Nemocnice Strakonice a. s. probíhalo školení Hygiena rukou a bariérový režim. Lektorem školení byla epidemiologická sestra paní Táborová Anna. Celkový počet účastníků 285, z toho 263 zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s. Druhá část školení bude z důvodu probíhající rekonstrukce prostor zasedací místnosti přeložena na září 2011.

 

Projekt je také spolufinancován Jihočeským krajem.

Nemocnice Strakonice, a.s se ve spolupráci s Jazykovým centrem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zapojila do projektu LEONARDO-IMED-KOMM-EU "Interkulturní medicínská komunikace pro Evropu".

Projekt je zaměřen na tvorbu výukového materiálu pro jazykovou přípravu zdravotnických pracovníků komunikujících s pacienty z jiných jazykových (popř. kulturních) oblastí, připravujících se na stáže v zahraničí atd. Řešiteli projektu jsou jazykoví odborníci z Německa, České republiky, Slovenska, Maďarska a Bulharska, kteří budou ve svých národních jazycích tvořit výukové materiály zaměřené na komunikaci na pracovišti, s pacienty apod. Podobný materiál zaměřený na obchodní komunikaci byl již dokončen, pro Vaši představu je zveřejněn na www.mig-komm.eu. Stejnou formou chceme vytvořit zmíněné materiály, které budou v podstatě jazykovou učebnicí zveřejněnou na internetu a vydanou současně formou DVD. Vzhledem k tomu, že je cílem projektu poskytnout dostupné informace co největšímu počtu studujících, domnívám se, že zveřejněním na Vašich webových stránkách by informaci obdržel maximální počet zájemců, kteří by výukové materiály mohli použít ke studiu. Projekt je koncipován jak pro přímou výuku, tak pro samostudium. V rámci valorizace projektu by se Vaši lékaři a další zdravotnické profese (sestry, fyzioterapeuti, porodní asistentky atd.) mohli zdarma zúčastnit výuky podle vytvořených materiálů.

Podkategorie

Aktuality

Poděkování od našich pacientů

Oznámení a chystané akce

Sponzoring - informace

Dárcem se může stát fyzická i právnická osoba, příspěvky jsou dobrovolným aktem každého, kdo se chce na činnosti a rozvoji nemocnice podílet.
Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční.

Za Vaši pomoc velmi děkujeme.

Facebook

Mapa areálu

NAŠE ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Nemocnice Strakonice, a.s. zajišťuje dostupnou, bezpečnou a kvalitní zdravotní péči okresního formátu a usiluje o spokojenost svých pacientů.

SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE

INTENZIVNÍ PÉČE

INTERNÍ I CHIRURGICKÉ OBORY


Odborná péče o Vaše onemocnění a úrazy.

LÉKÁRNA

Poskytujeme široké spektrum odborných farmaceutických a klientsky komfortních služeb.

ZAJISTÍME ČI ZPROSTŘEDKUJEME

KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Go to top