Vítejte v Nemocnici Strakonice, a.s.

Historie strakonické nemocnice se píše již od roku 1892. V současné době je u nás ročně hospitalizováno cca 14 500 pacientů a provedeno 140 000 ambulantních ošetření. 

Nemocnice je založena Jihočeským krajem, disponuje osmi lůžkovými odděleními s 306 lůžky pro akutní a následnou péči a rozsáhlým spektrem odborné ambulantní péče. Přirozenou spádovou oblastí jsou oblasti Strakonicka, Klatovska, Prachaticka a Písecka. 

sluzby-nemocnice

Od září 2018 se strakonická nemocnice zařadila do okruhu nemocnic, které nabízejí i služby nemocničního kaplana, kterým se stal Pavel Kortus. Co ale obnáší taková služba?


Je dobré, když nemocný není na svoji situaci sám. Nemocniční kaplan nabízí rozhovor, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci. Téma rozhovoru určuje z velké části pacient sám. Nemoc staví člověka do mnohdy nových a často nepříjemných situací, se kterými se musí vyrovnávat. Navíc je vytržený z koloběhu denních povinností i z prostředí domova, na nemocničním lůžku má čas na přemýšlení a možnost odpovědět si na řadu otázek, kterými se v době, kdy byl zdravý a v plném zápřahu, mnohdy ani nezabýval. Jedna z otázek, která může přijít na mysl, je otázka „proč“. Proč mě to potkalo? Proč mě Bůh trestá? Proč zrovna já? Mohou zde být i obavy z budoucnosti – jak zvládnu omezení způsobené nemocí? Co dál? Mohou to být i otázky, týkající se smyslu dosavadního života, také co se mu povedlo, co ne… Nemocný si mnohdy potřebuje tyto myšlenky uspořádat, hledat odpovědi – tím, že o nich mluví. Role nemocničního kaplana je zde hodně naslouchat a málo mluvit. Zároveň ale také nabídnout pomoc tam, kde je to třeba. Tyto situace může prožívat jak věřící, tak i nevěřící pacient. Proto služba nemocničního kaplana není primárně určena jenom věřícím lidem, ale je pro všechny. Je zde důležitá právě ta lidská blízkost a empatie. Doprovázející je ten, který je na blízku, spíše než v pozici učitele je v pozici služebníka. Prvním a zásadním požadavkem je úcta k osobě a vnitřnímu světu nemocného, ať už je tento svět doprovázejícímu blízký, nebo vzdálený.

Pro zájemce je možnost zprostředkování kontaktu na kněze a duchovní různých církví. Je zde také možnost společné modlitby, čtení z Bible atp.
Duchovní péče není určena jen pro pacienty, ale mohou ji využít i příbuzní pacientů, také zdravotnický i nezdravotnický personál, pokud o tyto služby projeví zájem.
Kromě služby v nemocnici, kde pracuji na částečný úvazek, navštěvuji nemocné také v rámci činnosti ve strakonické farnosti, a to jak v jejich domácím prostředí, tak v domovech pro seniory.
Sám mám zkušenost s vážnou nemocí. Přes všechny obtíže s nemocí spojené, zpětně vnímám i pozitiva. Vím, jaké jsem prožíval situace, co se mi honilo hlavou, obavy, strachy, ale i naděje… proto práci s nemocnými vidím jako požehnanou, důležitou. Když jsem v nabídce Teologické fakulty objevil kurz „Nemocniční kaplan“, rozhodl jsem se, že půjdu touto cestou. Je to práce, ve které vidím smysl. Práce s nemocnými je jistě náročná, přesto je obohacující. I zde platí, že sdílená starost je poloviční starost, naopak také sdílená radost se stává i mou radostí.

Na níže uvedeném odkazu se můžete elektronicky objednat do některých našich ambulancí. Počet ambulancí, kam se lze elektronicky objednat budeme postupně rozšiřovat.

Oční - dětská ambulance

Oční - předpis brýlí

Plicní - Poradna pro odvykání kouření

Neurologie - Sonografické vyšetření krčních tepen (karotid)

 

On-line objednávky - zde

Kdo a kde vyšetření provádí:

Lékař : prim. MUDr. Pavel Houška

Sestra : Martina Skuhrovcová, Mgr. Ivana Machová

Telefon na objednání: 383 314 488, 383 314 227

Místo vyšetření: EMG laboratoř, jižní křídlo pavilonu operačních oborů přízemí, na druhém konci stejné chodby jako neurologická ambulance

 

Jde o lehce nepřesné označení pro celý komplex elektrofyziologických vyšetření používaných k diagnostice onemocnění jak centrálního tak periferního nervového systému včetně svalů.

Elektrofyziologická laboratoř neurologického oddělení v nemocnici ve Strakonicích disponuje velmi moderním přístrojovým vybavením, které v rámci jihočeského zdravotnictví zaujímá jistě jedno z předních míst. Využívá kapacity přístroje Medelec Synergy dnes americké renomované firmy Oxford Instruments Medical a součástí vybavení je i moderní magnetický stimulátor Magstim 200(2).

Pokud je pacient objednán na EMG vyšetření, pak jej jistě nemine vyšetření vedení periferních nervů. Toto vyšetření se provádí pomocí elektrické stimulace periferního nervu přiložením stimulační elektrody nad kůži - obvykle na končetinách. Vyšetření není příjemné, nicméně jej bez velkých problémů snesou i malé děti. „Bolest“, kterou stimulace způsobí, lze v její maximální intenzitě přirovnat k úderu elektrického ohradníku. Velmi problematické je vyšetřovat touto metodou pacienty se zavedeným kardiostimulátorem!

Jako druhá část EMG vyšetření se často provádí vlastní elektromyografie jehlová. K vyšetření se používá tenkých jehel zavedených do svalu. Sval se vyšetřuje nejprve v klidu a pak při jeho napnutí. Naše EMG laboratoř nabízí pacientům možnost jednorázových jehel, které mají některé nesporné výhody.

Nejčastějšími návštěvníky naší laboratoře jsou lidé s brněním prstů, bolestmi zápěstí a rukou, někdy s jejich otokem, tedy pacienti s nemocí zvanou syndrom karpálního tunelu (kanálu). Tyto potíže jsou způsobeny útlakem středového nervu vazem v oblasti zápěstí a mohou zužovat člověka po mnoho let jeho života. Přitom vyšetření a včasná léčba tohoto syndromu je velmi rychlá, jednoduchá a efektivní! Naše nemocnice nabízí pro pacienty s touto nemocí komplexní servis od diagnostiky, po léčbu konzervativní (rehabilitační) i léčbu operační (chirurgie ruky).

Specifitou naší laboratoře je možnost aplikace botulotoxinu pod EMG kontrolou pacientům, kteří jsou indikovaní k této léčbě (krční dystonie, blefarospasmus, dystonie končetin v rámci spasticity, dětem s dětskou mozkovou obrnou=DMO). Jsme schopni zajistit i aplikaci botulotoxinu do vrásek či potních žláz z kosmetické indikace. Pro tuto příležitost je možné uskutečnit pro zájemce o tuto problematiku i prezentaci s edukací.

V naší laboratoři dále vyšetřujeme pacienty s postižením ostatních periferních nervů ať už po úrazech, operacích (např. kyčelních kloubů) nebo při jiných onemocněních (záněty, výhřezy plotének, cukrovka, borelióza, dědičná onemocnění).

Kromě brnění, projikujících bolestí či křečí, jsou další velkou skupinou pacienti se svalovou slabostí. U těch je velmi důležité právě vyšetření jehlovou elektrodou a dále pomocí magnetického stimulátoru. Podle našich informací v celém JČ kraji nefunguje jiné neurologické pracoviště s možností této vyšetřovací metody.

Magnetickou cívkou stimulujeme jednak oblast motorických center v mozku, jednak nervových kořenů i periferních nervů. Magnetická stimulace je nebolestivá, vyvolá maximálně vjem brnění nad místem momentální aplikace podnětu. Magnetickou stimulací se získává odpověď zvaná motorický evokovaný potenciál (MEP). Vyšetření MEP je důležité pro diagnostiku svalové slabosti jakéhokoliv druhu, tedy způsobené poruchou periferní i centrální nervové soustavy, při simulaci nebo konverzní poruše. Nezanedbatelnou úlohu hraje vyšetření v prognózování poruch hybnosti po cévních mozkových příhodách. Významnou roli hraje při poškození míchy jakéhokoliv původu – zúžení páteře, nádory, záněty,roztroušená skleróza.

U těchto chorob využíváme dalších metod, které nabízí naše elektrofyziologická laboratoř- vyšetření evokovaných potenciálů zrakových, sluchových, somatosenzorických. Nespornou výhodou oproti jiným diagnostickým metodám je to, že se jedná o vyšetření funkční a přitom pacienta nezatěžující (např. RTG zářením jako CT!).

Neurosonologie je moderní, neinvazivní, dynamicky se rozvíjející diagnostická metoda zaměřená převážně na diagnostiku cévních onemocnění mozku. K vyšetření je využíváno ultrazvukového vlnění. Největší praktický význam s ohledem na terapeutické možnosti má diagnostika aterosklerotických plátů v oblasti karotických arterií a detekce hemodynamicky významné stenózy (zúžení) vyšetřovaných tepen (krční a mozkové tepny). Detekce aterosklerotických plátů patří k základním úkolům ultrazvukového vyšetření. Ateroskleróza nejčastěji postihuje oblast karotické bifurkace a odstupu vnitřní karotidy. Pomocí duplexního ultrazvukového vyšetření určíme lokalizaci plátu, jeho velikost, ultrazvukovou charakteristiku (echogenitu) a charakter povrchu plátu. Přesné měření plátu zajišťuje reprodukovatelnost vyšetření s určením dynamiky aterosklerotického procesu (progrese či regrese plátu).

 

Vyšetření provádí:

Lékaři : MUDr. M. Pelíšek, MUDr. Z. Švehlová

Sestra : Martina Skuhrovcová

 

Kde se vyšetření provádí:

Pavilon operačních oborů, jižní křídlo - přízemí

Elektroencefalografie (EEG) je vyšetření registrující aktuální elektrickou aktivitu mozku. Slouží k odhalení změn v elektrické aktivitě mozku při podezření na jeho poškození. Indikuje se obvykle při záchvatových onemocněních (zejm. epilepsie), ztrátě vědomí, po mozkové příhodě, při zánětech nebo úrazech. EEG pomáhá při stanovení diagnózy epilepsie. Vyšetření se provádí pomocí přístroje zvaného elektroencefalograf. Skládá se z několika elektrod (obvykle 16 až 25), které jsou pomocí drátů spojeny s vyhodnocovacím zařízením. Výsledek vyšetření (EEG křivka) se zobrazuje na monitoru. Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu. Elektrody se připevňují na hlavu. Doba vyšetření je cca 40 minut.

Vyšetření provádí:

Lékaři : MUDr. M. Kučerová, MUDr. Z. Švehlová, MUDr. M. Pelíšek

Sestra : Martina Skuhrovcová

 

Kde se vyšetření provádí:

Pavilon operačních oborů, jižní křídlo - přízemí

Cévní mozková příhoda (CMP) je závažné postižení mozkové tkáně vyvolané nedostatečným přítokem krve (ischémií) nebo prasknutím cévy a krvácením. Typicky se projevuje poruchou řeči, ochrnutím, nebo bezvědomím. Cévní mozková příhoda se podle typu postižení mozkových tepen dělí na dva základní druhy. Prvním z nich je tzv. ischemická mozková příhoda. Pří ní dochází k nedokrvení mozku. Jeho příčinou je nejčastěji, stejně jako v případě srdečního infarktu, kornatění tepen (ateroskleróza) a jejich úplný uzávěr.

Druhým mechanismem vzniku CMP je krvácení do mozku. Vzniká na podkladě poškození mozkových tepen vysokým krevním tlakem nebo prasknutím vrozeně poškozené cévy (cévního aneurysma). V obou případech dojde k přerušení krevního zásobení oblastí mozku, které jsou ucpanou nebo krvácející tepnou zásobeny. Mozkové buňky strádají nedostatkem kyslíku a živin. Do 4 minut vyčerpají své zásoby a začnou trpět akutním nedostatkem. V případě, že se nepodaří obnovit přísun krve s kyslíkem a živinami, buňky rychle odumírají. Tíže postižení potom závisí na velikosti postižené oblasti a délce trvání nedokrevnosti (ischémie).

Pacienti s akutní CMP jsou v naší nemocnici hospitalizováni obvykle na neurologickém oddělení či na iktovém lůžku IMP části interního oddělení, pacient během hospitalizace absolvuje řadu vyšetření jejichž výsledky dopomohou nastavit pro pacienta optimální léčbu snižující riziko recidivy příhody.

Pacienti, kteří splní přísná indikační kritéria, mohou být léčeni tzv.intravenózní trombolytickou terapií. V naší nemocnici byla intravenozní trombolytická terapie poskytnuta již několika desítkám pacientů a úspěšnost takové léčby je srovnatelná s dalšími obdobnými centry. Pravidelně lékaři neurologického oddělení spolupracují se SITS registrem (mezinárodní registr pacientů léčených trombolýzou).

Každý pacient, který je potenciálně možným kandidátem neurochirurgické intervence, je konzultován převážně s lékaři Komplexního cerebrovaskulárního centra Nemocnice České Budějovice. 

Lumbální punkce je vyšetření, při kterém se z dolní části zad odebírá malý vzorek mozkomíšního moku. Vyšetření pomáhá diagnostikovat různé chorobné stavy mozku a míchy (např. zánět, krvácení).

“Atraumatická jehla” typu Sprotte je jehla se zaobleným hrotem. Otvor na jehle se z úzkého vnitřního průměru vně rozšiřuje. Tato jehla po vytažení zanechává velmi malý otvor v tvrdé pleně (obal míšních struktur), případný postpunkční syndrom se pozoruje jen u 2 % pacientů při použití jehly o průměru 24 G. To umožňuje provádět lumbální punkci ambulantní formou u většiny pacientů.

Výhody - možnost maximálně několikahodinového pobytu na neurologickém oddělení nebo ambulanci (při klasické lumbální punkci je vhodné pozorování minimálně 24 hodin) a zejména menší výskyt postpunkčního syndromu (bolesti hlavy, nevolnost)

Nevýhody - jehlu nehradí zdravotní pojišťovna, pořizovací cena jehly je cca 280 Kč, na našem oddělení cenu jehly částečně dotujeme a od pacientů vybíráme poplatek 200 Kč. O několik desítek sekund je delší doba provedení (punktát teče vzhledem ke konstrukčnímu tvaru pomaleji).

Lumbální punkce obvykle netrvá déle než 10 minut. Nejčastěji se provádí vsedě. Zdravotní sestra vydesinfikuje místo, kde má být vpich jehly proveden. Lékař pak mezi bederní obratle zavede jehlu, ze které následně odkapává punktát (mozkomíšní mok) do zkumavky. Punktát je později odeslán k biochemickým analýzám.

Při použití atraumatické jehly je po výkonu třeba ležet cca 30 minut na břiše, poté několik desítek minut až 2 hodiny v jakékoliv horizontální poloze. Po této době může pacient odejít domů, doporučujeme zajistit si doprovod a volný den s klidovým režimem. Po návratu domů je třeba, abyste dodržovali zvýšený příjem tekutiny a zůstali v klidu. Asi dva dny se vyhýbejte fyzické aktivitě.

 

Nejčastější obavy z tohoto vyšetření mají pacienti z bolesti a možnosti poškození míchy. Při zavádění jehly však můžete pociťovat nanejvýš tlak nebo krátkou bolest v některé části těla (nejčastěji nohách), pokud zavadí jehla o nervové zakončení. Není třeba se bát ani poškození míchy. Jehla se místa, kde mícha končí, vůbec nedotkne. V místě, kde jehla propíchne durální vak jsou jen konečná vlákna míchy.

Aktuality

Poděkování od našich pacientů

Oznámení a chystané akce

Sponzoring - informace

Dárcem se může stát fyzická i právnická osoba, příspěvky jsou dobrovolným aktem každého, kdo se chce na činnosti a rozvoji nemocnice podílet.
Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční.

Za Vaši pomoc velmi děkujeme.

Facebook

Mapa areálu

NAŠE ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Nemocnice Strakonice, a.s. zajišťuje dostupnou, bezpečnou a kvalitní zdravotní péči okresního formátu a usiluje o spokojenost svých pacientů.

SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE

INTENZIVNÍ PÉČE

INTERNÍ I CHIRURGICKÉ OBORY


Odborná péče o Vaše onemocnění a úrazy.

LÉKÁRNA

Poskytujeme široké spektrum odborných farmaceutických a klientsky komfortních služeb.

ZAJISTÍME ČI ZPROSTŘEDKUJEME

KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Go to top