Vítejte v Nemocnici Strakonice, a.s.

Historie strakonické nemocnice se píše již od roku 1892. V současné době je u nás ročně hospitalizováno cca 14 500 pacientů a provedeno 140 000 ambulantních ošetření. 

Nemocnice je založena Jihočeským krajem, disponuje osmi lůžkovými odděleními s 306 lůžky pro akutní a následnou péči a rozsáhlým spektrem odborné ambulantní péče. Přirozenou spádovou oblastí jsou oblasti Strakonicka, Klatovska, Prachaticka a Písecka. 

Projekty

Na základě podaného projektu „Zvyšování profesních dovedností a adaptability zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s.“ byla Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Nemocnici Strakonice, a.s. poskytnuta dotace k uskutečnění tohoto projektu.

 

Hlavním cílem projektu je další profesní vzdělávání zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s. v oblasti odborného vzdělávání zaměstnanců zaměřeného zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení a udržení kvalifikace a rozvoj v oblasti klíčových dovedností jednotlivých zaměstnanců.

Řešený projekt výrazně přispěje ke zvyšovaní adaptability zaměstnanců, která zásadně ovlivňuje konkurenceschopnost nemocnice. Do projektu budou zapojeni zaměstnanci v rámci celé organizační struktury.

Realizace projektu 30.12.2010 – 29.12.2012.

Za realizační tým: Mgr. Marie Janoušková, Bc. Edita Klavíková, Bc.Miloslava Bláhová

Závěrečná zpráva o průběhu projektu „Zvyšování profesních dovedností a adaptability zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s.“

Realizace projektu se uskutečnila v období od 29. 12. 2010 do 29.12.2012. z finančních prostředků ESF.

Na sestavování projektu se podílel projektový tým nemocnice, který zajišťoval po celou dobu jeho úspěšnou realizaci.

Cílem projektu bylo další profesní vzdělávání zaměstnanců nemocnice v oblasti odborného vzdělávání zaměřeného zejména na prohloubení, rozšíření, udržení kvalifikace a také obnovení a rozvoj klíčových dovedností jednotlivých zaměstnanců. Do projektu byli zapojeni zaměstnanci v rámci celé organizační struktury nemocnice.

 

Specifickými cíli projektu bylo :

Vybudovat interní systém vzdělávání

Zřídit vlastní učebnu s technickým vybavením

Vyškolit vlastní tým interních lektorů

Zvýšit úroveň počítačové gramotnosti zaměstnanců

Zvýšit adaptibilitu zaměstnanců

Posílit profesní úroveň zaměstnanců ( odbornou, komunikační)

Zvýšit bezpečnost poskytované péče

 

Díky zřízení a vybavení počítačové učebny, zvýšení úrovně počítačové gramotnosti a prezentačních dovedností zaměstnanců, pořízení resuscitačních modelů a vyškolení vlastních interních lektorů bude zajištěno pokračování činností realizovaných projektem i po skončení financování z ESF. Garancí udržitelnosti je i pořízení modulu „Vzdělávání“ ke stávajícímu personálnímu informačnímu systému, který bude i nadále využíván v rámci personální práce k dobudování a rozvoji systému vzdělávání zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s., tj. k plánování, realizaci a evidenci celoživotního vzdělávání.

V rámci realizace projektu bylo proškoleno 142 skupin zaměstnanců v celkovém rozsahu 684 hodin výuky. Jednotlivými vzdělávacími akcemi prošlo celkem 3578 účastníků.

Formování pozitivní firemní kultury - dodavatel NCONZO (Vedení lidí, Emoční inteligence, Manažerské dovednosti, Prezentace a umění prezentovat,Příprava a struktura prezentace) 151 účastníků,

 

Zvýšení úrovně počítačové gramotnosti – dodavatel JUBELA (WORD, EXCEL, POVERPOINT)

184 účastníků,

Udržování a zvyšování kvality a bezpečí – dodavatel SAK (Interní auditor, Ošetřovatelský audit, Dokumentace ve zdravotnickém zařízení, Vyhledávání a řízení rizik ve zdravotnickém zařízení)

92 účastníků,

Udržování a zvyšování kvality a bezpečí – dodavatel Nemocnice Strakonice, a.s., interní lektoři (Hygiena rukou a barierový režim,Nakládání odpady, Školení BOZP a PO, Kardiopulmonální resuscitace – teorie a praktický nácvik, První pomoc při porodu v terénu, Resuscitace novorozence – vyškolení interních lektorů, Resuscitace novorozence – trénink týmů

2604 účastníků,

Individuální účast na akreditovaných školících akcích – kurzy, odborná školení, semináře, konference

VII. Prácheňský den, VIII. Prácheňský den, Umění stárnout, II.Jihočeská konference nemocniční epidemiologie a hygieny, Přednáškový večer k nedožitým 100. narozeninám profesora

MUDr. Ludvíka Hloucala, DrSc., 34. Strakonický seminář, 35. Strakonický seminář, Nové trendy v ošetřování novorozence, Nemocniční infekce, Nová zdravotnická legislativa, Prevence a včasná diagnostika karcinomu prsu, Legislativní změny ve zdravotnictví

547 účastníků

Dále byly podpořeny individuální účasti na školících akcích, které se uskutečnily v rámci dalšího vzdělávání specializovaných (oborů, pořádané v rámci republiky – právní problematika, personalistika, BOZP, odpadové hospodářství, účast na odborných oborových seminářích a konferencích.

 

 

 

Kardiopulmonální resuscitace

 

Od října 2011 do března 2012 probíhala školení v kardiopulmonální resuscitaci pro zaměstnance Nemocnice Strakonice, a.s. Školení se též zúčastnili členové představenstva nemocnice. Teoretickou část vedl primář ARO MUDr. Zbořil a MUDr. Sýkora. Praktickou ukázku a samostatný nácvik na modelech se zaměstnanci procvičovaly sestry ARO: Bc. Martina Poslední, Květa Sýkorová, Jitka Frková. Řidiči DZS ještě absolvovali školení První pomoci při náhlém porodu mimo porodnici. Lektorkou tohoto školení byla staniční sestra Miloslava Jurášová.

 

NCONZO – Vedení lidí II.část, Manažerské dovednosti - Emoční inteligence I. skupina

 

4.-5.1.2012, 9.-10.1.2012 pokračovala druhá část kurzu Vedení lidí pro Top management, střední management.

19.-21.3. 2012 pro střední management kurz Manažerských dovedností, kde se účastníci zdokonalovali a rozvíjeli své znalosti a vědomosti jak vést nejen sebe, ale i ostatní pracovníky, jak delegovat úkoly apod.

26.-27.3.2012 kurz Emoční inteligence pro zaměstnance nemocnice. Náplní kurzu bylo poznání, co je vlastně emoční inteligence, jak ji lze využít, co přináší pro člověka. Pro druhou skupinu bude probíhat tento kurz ve dnech 16.-17.10.2012.

Všechny kurzy vedl Ing. Pavel Svobodník.

 

Přednáškový večer k nedožitým 100-tým narozeninám profesora MUDr. Hloucala

 

19.3.2012 u příležitosti nedožitých 100.narozenin profesora MUDr. Hloucala byl v Rytířském sále Strakonického hradu uspořádán přednáškový večer. Zajímavé přednášky z interních oborů zazněly od přednášejících z Nemocnice Strakonice, a.s. a klinických pracovišť v Praze. Na pana profesora zavzpomínal ve svém příspěvku nestor interního oddělení Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr. Ivan Švihálek.

 

SAK – ošetřovatelský audit, vedení dokumentace ve zdravotnickém zařízení

 

Pod vedením lektorů ze Spojené akreditační komise proběhly dvě školení. Pod vedením PhDr. Zvoníčkové a Bc. Maškové 18.-20.4.2012 si staniční sestry upřesnily znalosti a způsoby vedení ošetřovatelské dokumentace a vedení ošetřovatelského auditu. 25.-27.4 2012 MUDr. Marx a MUDr. Vlček objasnily vedení dokumentace ve zdravotnickém zařízení.

 

 

Semináře

 

V nemocnici proběhlo několik odborných seminářů pro NLZP, lékaře.

14.12.2012 Carcinom prsu, projekt 35

23.2.2012 Stárnutí

29.3.2012 Nemocniční infekce

5.4.2012 Legislativní změny ve zdravotnictví

6.6.2012 Ošetření novorozence po porodu – nové trendy, ,,Zlatá hodinka“

 

 

Prácheňské ošetřovatelské dny

 

17.5.2012 v MěDK se konal VIII. Prácheňské ošetřovatelské dny. Zajímavé přednášky byly z oblastí kožního a očního lékařství, epidemiologie, rehabilitace, psychologie.

 

 

Zvyšování počítačové gramotnosti

 

Počítačové kurzy pod vedením Ing. Škopa z firmy Jubela do konce června 2012: Ukončení Wordu, Excelu.

V podzimních měsících budou pokračovat v rozšiřování vědomostí v PowerPointu a některých speciálních složek Excelu.

 

 

2. Jihočeská konference nemocniční hygieny a epidemiologie

 

V krásných prostorách Rytířského sálu Strakonického hradu se uskutečnila 13.4.2012 2. Jihočeská konference nemocniční hygieny a epidemiologie. Hlavním sponzorem konference byla firma B-Braun. Účastníci byli z nemocnic ve Strakonicích, Písku, Českých Budějovic, Prachatic.

 

INTERNÍ LEKTOR V RESUSCITACI NOVOROZENCE - „ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

 

Ve dnech 9. – 10.11.2011 školení interních lektorů v resuscitaci novorozence. Odborným lektorem kurzu byl MUDr. Milan Hanz, Ph . D., primář neonatologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s..Účastníci kurzu byli vybráni z oddělení ARO, DEO, GYN-POR. Budoucí lektoři byli seznámeni a novými trendy v resuscitaci a na modelech si procvičovali resuscitaci v týmu. Získané vědomosti a znalosti budou dále procvičovat ve svém týmu a dále edukovat ostatní zaměstnance jednotlivých oddělení, kteří se podílejí na ošetřování novorozenců. Včasné a správné zahájení resuscitace přispívá ke snížení poporodních traumat novorozenců.

 

 

VEDENÍ LIDÍ: „ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

 

Ve dnech 31.10. – 1.11.2011, 8.12.- 9.12.2011 pod vedením Ing. Svobodníka z NCO NZO proběhla první část kurzu aktivity K1. Kurz je určen pro Top management, střední management s cílem zdokonalit a rozvinout dovednosti vedoucích pracovníků s citlivým individuálním přístupem vést sebe a ostatní k zodpovědnosti za kvalitu a druhým lidem na cestě ke zlepšování firemní kultury, vybudování a udržování kvalitního, spokojeného týmu velikost svého výkonu a využití svého potenciálu. Stát se postupně průvodcem sám sobě i pracovníků s pozitivními interpersonálními vztahy, zvyšování kvality a dosahování cílů zaměstnavatele.

 

 

INTERNÍ AUDITOR VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ - „ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

 

Ve dnech 4. – 6. 10. 2011 probíhalo v učebně vzdělávání skupiny interních auditorů. Lektorem kurzu byla Ing. Gabriela Franková za SAK. Účastníci načerpali teoretické zkušenosti, které si pak vyzkoušeli na cvičných auditech v praxi. Přestože dny vzdělávání byly náročné nejen na čas, ale i na příjem množství informací, všichni vždy vydrželi až do pozdních odpoledních hodin a aktivně se zapojili do výuky. Získané znalosti bude skupina interních auditorů přenášet na jednotlivá oddělení v edukačních a kontrolních auditech.

 

 

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - TEORIE: „ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

 

V říjnu a listopadu 2011 byli zaměstnanci Nemocnice Strakonice, a.s. školeni v teoretické části kardiopulmonální resuscitace. Lektorem byl MUDr. Sýkora, lékař ARO. Praktický nácvik resuscitace proběhne během ledna 2012 na modelech.

 

 

 

ZVYŠOVÁNÍ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI: „ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

 

Dne 18.-19.10., 15.-16.11.2011 proběhly první kurzy školení ve zvyšování počítačové gramotnosti. Kurzy budou probíhat dále ještě v příštím roce. Účastníci se postupně procvičí ve všech záludnostech práce na počítači.

 

 

 

HYGIENA RUKOU A BARIÉROVÝ REŽIM - „ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

 

Dne 14.-15.9 2011 v zasedací místnosti Nemocnice Strakonice a. s. probíhala II. Část školení Hygiena rukou a bariérový režim. Lektorem školení byla epidemiologická sestra paní Táborová Anna. Zúčastnilo se celkem 129 zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s.

 

 

NÁBYTEK DO UČEBNY A KANCELÁŘE - ZAKOUPENÍ V RÁMCI PROJEKTU „ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

 

Projektový tým provedl průzkum trhu.

Oslovil firmu K+V interier a vyzval ji k vytvoření nabídky nábytku do učebny a kanceláře týmu. Firmě byl zaslán také plánek místností.

Celková cena dodaného nábytku 86 000 Kč.

 

MODELY KPR - ZAKOUPENÍ V RÁMCI PROJEKTU „ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

 

Projektový tým oslovil čtyři firmy s žádostí o nabídku modelů KPR. Po konzultaci s lékaři ARO a dětského oddělení byla vybrána firma MEDIM s.r.o, která ve své nabídce vyhověla všem požadavkům. V nabídce je soubor modelů k nácviku KPR od novorozence po dospělého, včetně modelů pro nácvik intubace.Celková cena zakoupených modelů 167 064 Kč .

 

 

 

VII. PRÁCHEŇSKÝ OŠETŘOVATELSKÝ DEN

 

„ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

Dne 17.5.2011 se v Městském domě kultury ve Strakonicích konal již sedmý ročník regionální konference Prácheňský ošetřovatelský den. Odborným garantem byla Mgr. Marie Janoušková.Zajímavá témata vyslechlo 170 účastníků, z toho bylo 118 zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s.

 

 

HYGIENA RUKOU A BARIÉROVÝ REŽIM

 

„ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH DOVEDNOSTÍ A ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE STRAKONICE, A.S.“, REG. Č. CZ.1.04/1.1.02/35.01346

Dne 12. 5.,18.5.,19.5.,26.5.,1.6. 2011 v zasedací místnosti Nemocnice Strakonice a. s. probíhalo školení Hygiena rukou a bariérový režim. Lektorem školení byla epidemiologická sestra paní Táborová Anna. Celkový počet účastníků 285, z toho 263 zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s. Druhá část školení bude z důvodu probíhající rekonstrukce prostor zasedací místnosti přeložena na září 2011.

 

Projekt je také spolufinancován Jihočeským krajem.

Nemocnice Strakonice, a.s se ve spolupráci s Jazykovým centrem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zapojila do projektu LEONARDO-IMED-KOMM-EU "Interkulturní medicínská komunikace pro Evropu".

Projekt je zaměřen na tvorbu výukového materiálu pro jazykovou přípravu zdravotnických pracovníků komunikujících s pacienty z jiných jazykových (popř. kulturních) oblastí, připravujících se na stáže v zahraničí atd. Řešiteli projektu jsou jazykoví odborníci z Německa, České republiky, Slovenska, Maďarska a Bulharska, kteří budou ve svých národních jazycích tvořit výukové materiály zaměřené na komunikaci na pracovišti, s pacienty apod. Podobný materiál zaměřený na obchodní komunikaci byl již dokončen, pro Vaši představu je zveřejněn na www.mig-komm.eu. Stejnou formou chceme vytvořit zmíněné materiály, které budou v podstatě jazykovou učebnicí zveřejněnou na internetu a vydanou současně formou DVD. Vzhledem k tomu, že je cílem projektu poskytnout dostupné informace co největšímu počtu studujících, domnívám se, že zveřejněním na Vašich webových stránkách by informaci obdržel maximální počet zájemců, kteří by výukové materiály mohli použít ke studiu. Projekt je koncipován jak pro přímou výuku, tak pro samostudium. V rámci valorizace projektu by se Vaši lékaři a další zdravotnické profese (sestry, fyzioterapeuti, porodní asistentky atd.) mohli zdarma zúčastnit výuky podle vytvořených materiálů.

V úterý 22. října 2013 došlo k slavnostnímu zahájení provozu v pavilonu operačních oborů, které vzniklo částečně rekonstrukcí a modernizací původního chirurgického pavilonu a částečně přístavbou zcela nového pavilonu, tzv. jižního křídla, které svůj provoz zahájilo již v roce 2010. Působiště v moderních prostorách pavilonu tak získala tato oddělení: chirurgie, neurologie, ARO s centrální jednotkou intenzivní péče operačních oborů, gynekologie a porodnice, radiodiagnostika včetně CT pracoviště, onkologie a patologie. Nedílnou součástí pavilonu jsou i centrální operační sály, centrální sterilizace, porodní sály a odběrová místnost.

 

Stavební práce trvaly čtyři roky, poslední pavilon byl dokončen za jeden rok. Za plného provozu strakonická nemocnice postupně zmodernizovala celý svůj areál.

V úterý 22. října byla předána poslední budova operačních sálů. „Na investicích se kromě evropských dotací a financí akciové společnosti Nemocnice Strakonice podílel i Jihočeský kraj. Máme zájem, aby naše nemocnice i v časech, které zdravotnictví příliš nepřejí, byly v takové kondici, která umožní poskytnout obyvatelům regionu péči, za niž se nemusíme stydět,“ zdůraznil při slavnostním otevření pavilonu hejtman Jiří Zimola.

Právě dokončená rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních oborů umožňuje poskytnout pacientům a zdravotnickému personálu komfort v podobě nových prostor, ale i nového moderního vybavení, estetického a bezbariérového prostředí i soukromí prostřednictvím převážně dvou a třílůžkových pokojů. „Do nových prostor se vrátí chirurgické oddělení se svými ambulancemi včetně nově vybudované akutní ambulance se zákrokovým sálkem.

Operační sály jsou přestavěny, jejich počet je snížen ze šesti na čtyři a jsou pojaty jako centrální pro využití více odbornostmi. Operovat zde budou jak lékaři chirurgického, tak i gynekologicko-porodnického oddělení. Součástí rekonstrukce sálů je také přístavba sterilní chodby, přes kterou jsou sály zásobovány sterilním materiálem,“ přibližuje ředitel Tomáš Fiala. Do budovy se nastěhuje i gynekologicko-porodnické oddělení, které bude využívat nové porodní pokoje. Ty umožní pobyt rodičky před porodem i po něm na jednom místě, takže maminky nebudou muset přecházet k porodu do jiných prostor.

„Změny ve stavebním uspořádání se po návratu do rozšířených prostor se třinácti lůžky dočká i ARO. Součástí oddělení bude nově multioborová jednotka intenzívní péče pro operované a ostatní pacienty chirurgických oborů, vyžadující intenzívní péči,“ připomíná další efekt modernizace ředitel Tomáš Fiala. V přízemí budovy se našel prostor i pro dostupnější odběrovou místnost. Radiodiagnostické oddělení získalo nové prostory pro umístění CT a angio pracoviště, neurologické oddělení prostor pro elektroencefalografické pracoviště.

Společně s již dříve zprovozněným jižním křídlem budovy vznikl celek sdružující nemocniční činnosti. Komplex má nové vybavení, zázemí pro personál, příjemné, funkční a bezpečné prostředí pro 138 hospitalizovaných pacientů (125 standardních a 13 intenzivních lůžek) a 15 novorozenců a také pro pacienty radiodiagnostického oddělení a mnohých specializovaných ambulancí. O pacienty v tomto komplexu bude pečovat více než 200 zaměstnanců.

Projekt „Modernizace informační infrastruktury pro zdravotnictví v prostředí Nemocnice Strakonice, a.s.“

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005717

Rozpočet projektu: 4 435 860,00 Kč z toho částka dotace: 3 496 900,00 Kč

Výzva: č. 26 „eGovernment I.“ z Integrovaného regionálního operačního programu

Pro projekt byly vydefinovány tyto cíle:

 • Nasazení a spuštění do řádného provozu o nové moduly rozšířeného moderního nemocničního informačního systému, který bude sloužit
  - pro elektronickou evidenci tržeb,
  - pro zpracování a výměnu zdravotnické dokumentace,
  - pro interakci zdravotnického personálu s pacienty,
  - zvýšení efektivity zdravotnického systému,
  - zvýšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb.
 • Zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti nově vybudovaného nemocničního informačního systému
 • Zajištění potřebných hardwarových a softwarových prostředků pro ukládání a práci s daty ze specializovaných zdravotnických přístrojů pořizovaných Nemocnicí Strakonice, a.s. ve výzvě IROP č. 31.

Výstupem projektu bude modernizovaný informační systém, který umožní provádění odpovídajících činností a procesů v Nemocnici Strakonice, a.s., za použití moderních technologií, aktualizovaných procesů a zajistí lepší zpřístupnění takových činností za účelem lepšího a efektivnějšího poskytování zdravotní péče. Modernizovaný IS bude mít i pozitivní dopady na práci s daty, možnosti jejich zpracování i možnosti jejich výměny.

Realizace projektu má dopady na občany v podobě zvýšení efektivity poskytování zdravotních služeb a zvýšení možnosti objednávání se na vyšetření. Zaměstnancům zařazeným od organizační struktury Nemocnice Strakonice, a.s., přinese realizace projektového záměru efektivnější možnost vedení dílčích agend v rámci modernizovaného nemocničního informačního systému včetně odpovídajících vazeb na prvky centrálního eGovernmentu.

Projekt „Modernizace informační infrastruktury pro zdravotnictví v prostředí Nemocnice Strakonice, a.s.“ je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 15% z rozpočtu žadatele.

Projekt „Modernizace provozního informačního systému v prostředí Nemocnice Strakonice, a.s.“

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005424
Rozpočet projektu: 8 766 134,00 Kč z toho částka dotace: 7 346 924,00 Kč
Výzva: č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“ z Integrovaného regionálního operačního programu

Projekt řeší modernizaci provozního informačního systému v prostředí Nemocnice Strakonice, a.s. a to formu pořízení / doplněním nových funkcionalit. Nově budou pořízeny komponenty operační sály, centrální sterilizace, cytostatika, management nástrojů, skladová evidence, evidence majetku, mikrobiologie pro centrální laboratoř, nástroj pro řízení interních požadavků zaměstnanců (servis desk), nástroj pro plánování směn, evidence smluv a stravovací systém. Součástí projektového záměru je pořízení nezbytné informační infrastruktury, na které bude modernizovaný systém provozován a pořízení koncových zařízení.

Pro projekt byly vydefinovány tyto cíle:

 • Snížení chybovosti, úspora času zaměstnanců, snížení nákladů, kvalitnější podklady a informace pro rozhodování vedoucích pracovníků v oblasti řízení operačních sálů, centrální sterilizace, cytostatik a v souvisejících oblastech (nástroje / majetek / sklad).
 • Naplnění požadavku centrální laboratoře (v oblasti mikrobiologie) na zajištění SW prostředí, které umožní registraci přicházejících vzorků, evidenci všech prováděných úkonů až do ukončení, generování výsledků a jejich příprava pro tisk, výpočet účtu pro plátce a pojišťovnu.
 • Optimalizovat využití lidských zdrojů v nemocničním provozu využívajícího nerovnoměrně i rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, a to prostřednictvím SW nástroje pro plánování, optimalizaci a správu směn.
 • Zvýšit úroveň vykonávání vybraných interních procesů (typicky žádanky) a umožnit řízení a vyhodnocování jejich kvality prostřednictvím nástroje servis desk.
 • Umožnit zaměstnancům objednávání a rezervaci stravy v rámci nemocniční jídelny, a to i vzdáleným způsobem prostřednictvím webu nebo mobilní aplikace.
 • Sjednotit způsob evidence smluv (resp. kompletní životní cyklus smluv) a to prostřednictvím zavedení SW aplikace.
 • S ohledem na postupující elektronizaci interních procesů nemocnice zajistit dostupnost informačního systému prostřednictvím rychlé, spolehlivé a bezpečné infrastruktury.

Výstupem projektu je modernizovaný provozní informační systém v prostředí Nemocnice Strakonice, a.s. Realizací projektu dojde ke zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů, úspoře lidské práce a snížení rizika chyb (např. plánování operací na operačních sálech, vedení cytostatické terapie, plánování směn v nemocničním provozu, zjednodušené objednávání a rezervace stravy). Dále pak ke zvýšení spolehlivosti, bezpečnost a dostupnost provozních informačních systémů (díky pořízení nezbytné infrastruktury) a k nastavení elektronických vnitřních procesů (např. elektronizací centrální sterilizace, elektronickou registrací vzorků u mikrobiologie).

Projekt „Modernizace provozního informačního systému v prostředí Nemocnice Strakonice, a.s.“ je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 15% z rozpočtu žadatele.

 

Projekt „Zvýšení kyberbezpečnosti Nemocnice Strakonice, a.s.“

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006906
Rozpočet projektu: 13 180 299,00 Kč z toho částka dotace: 11 177 541,65 Kč
Výzva: č. 10 „Kybernetická bezpečnost“ z Integrovaného regionálního operačního programu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kybernetické bezpečnosti a naplnění požadavků daných zákonem číslo 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), tj. v souhrnu zajištění a zvýšení bezpečnosti vyjmenovaných informačních a komunikačních systémů žadatele, které dnes nesplňují standardy nebo úrovně kybernetické bezpečnosti dané uvedeným zákonem.

Hlavní aktivity projektu jsou realizovány v následujícím rozsahu:

 • nástroj pro řízení přístupových oprávnění
 • nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí
 • nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací
 • nástroj pro ochranu před škodlivým kódem
 • kryptografické prostředky

Výstupem realizace projektu jsou nové prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti v prostředí Nemocnice Strakonice, a.s. Z manažerského pohledu dojde realizací projektu ke zvýšení kybernetické bezpečnosti a naplnění zajištění standardů kybernetické bezpečnosti podle zákona číslo 181/2014 Sb., tj. k vytvoření podmínek pro spolehlivé a nepřetržité poskytování veřejných služeb a realizaci elektronických interních procesů nemocnicí. Z technického pohledu dojde k nasazení nástroje pro řízení přístupových oprávnění včetně jeho vstupní integrace na vybavené informační systémy s potenciálem jeho rozšíření v rámci organizace, k zásadnímu zvýšení bezpečnosti komunikační infrastruktury nemocnice a to jak na jejím perimetru tak uvnitř takové infrastruktury, dále ke zvýšení úrovně dostupnosti informací v podobě uživatelských dat jejich zálohou a archivací na síťové úložiště, ke zvýšení bezpečnosti serverů a koncových stanic pořízeným antiX řešením a formou pořízení nových koncových stanic s aktualizovaným operačním systémem a v neposlední řadě k nasazení kryptografických prostředků umožňujících bezpečný přenos kvalifikovaných certifikátů pracovníků Nemocnice Strakonice, a.s.

Projekt „Zvýšení kyberbezpečnosti Nemocnice Strakonice, a.s.“ je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 15% z rozpočtu žadatele.

Aktuality

Poděkování od našich pacientů

Oznámení a chystané akce

Sponzoring - informace

Dárcem se může stát fyzická i právnická osoba, příspěvky jsou dobrovolným aktem každého, kdo se chce na činnosti a rozvoji nemocnice podílet.
Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční.

Za Vaši pomoc velmi děkujeme.

Facebook

Mapa areálu

NAŠE ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Nemocnice Strakonice, a.s. zajišťuje dostupnou, bezpečnou a kvalitní zdravotní péči okresního formátu a usiluje o spokojenost svých pacientů.

SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE

INTENZIVNÍ PÉČE

INTERNÍ I CHIRURGICKÉ OBORY


Odborná péče o Vaše onemocnění a úrazy.

LÉKÁRNA

Poskytujeme široké spektrum odborných farmaceutických a klientsky komfortních služeb.

ZAJISTÍME ČI ZPROSTŘEDKUJEME

KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Go to top