• Primářka

    MUDr. Martina Hlinková

  • Vrchní sestra

    Irena Fialová

  • Telefon

    (0420) 383 31 4292

Zdravotní služby oddělení nukleární medicíny

Nukleární medicína je obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů aplikovaných do vnitřního prostředí organismu. Převážnou část jeho náplně tvoří zobrazovací diagnostika, v menší míře laboratorní diagnostika a léčba. Zobrazovací metoda, kterou využívá, se nazývá scintigrafie (podle scintilačního detektoru tvořícího základ klasické scintilační kamery) nebo gamagrafie (podle záření gama emitovaného radionuklidy používanými v diagnostice). Při scintigrafii jsou scintilační kamerou snímány obrazy prostorového rozložení radiofarmaka ve vyšetřované anatomické oblasti. V září roku 2006 bylo v areálu nemocnice – v budově bývalé ústavní lékárny – otevřeno nové oddělení nukleární medicíny. Prostory prošly náročnou rekonstrukcí a nyní splňují jak specifické požadavky na provoz oddělení, tak i poměrně přísné předpisy na dodržování radiační ochrany, a poskytují komfort pro pacienty a moderní pracovní prostředí pro personál. Nejdůležitější součástí oddělení je nová SPECT gamakamera Forte AZ firmy Philips, oddělení je vybaveno laminárním boxem na přípravu radiofarmak a ergometrickým pracovištěm, které umožňuje provádět pozátěžová scintigrafická vyšetření perfůze myokardu. Díky novému přístrojovému vybavení se podstatně rozšířilo spektrum vyšetření, které může oddělení poskytnout. Nyní uvádíme přehled zatím prováděných metod spolu s jejich stručnou charakteristikou. Skladba poskytovaných vyšetření bude záviset na požadavcích ordinujících lékařů, níže uvedený seznam tedy není konečný - v budoucnu předpokládáme jeho úpravy či rozšíření.

  • SPECT

  • Gama kamera

Základní spektrum prováděných vyšetření

KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM
Perfúzní scintigrafie myokardu stress/rest (99mTc-MIBI, Thalium 201)

Obraz perfůze svaloviny levé komory srdeční v klidu a při zátěži, stav koronárního řečiště, (ergometricky, event. medikamentózně). Výsledkem vyšetření je i stanovení ejekční frakce levé komory, dále EDV a ESV. Korelace klidového a zátěžového vyšetření přináší nejvyšší diagnostickou výtěžnost. Trvání vyšetření: cca 2 hodin. Příprava: 24 hodin před vyšetřením vyloučit nápoje a potraviny obsahující kofein, tein – zejm. kávu, čaj, Coca Colu a obdobné nápoje, čokoládu, banány. Den před vyšetřením jen lehká večeře, ráno před vyš. nesnídat. 2 dny před vyšetřením úprava medikace ošetřujícím lékařem/kardiologem, zcela v jeho kompetenci (shodná s přípravou před zátěžovou ergometrií).

 

PNEUMOLOGIE
Perfůzní scintigrafie plic (99mTc-MAA)

Verifikace plicní embolie, sledování reperfůze, posouzení perfůze u bronchopulmonálních chorob (CHOPN), zhodnocení perfůze u pooperačních stavů. Následně provedená ventilační scintigrafie plic výrazně zlepší specificitu perfůzního vyšetření v diagnostice plicní embolie - tedy upřesní etiologii perfůzní patologie. Trvání vyšetření: cca 30 minut. Příprava: žádná. Vyšetření provádíme po celou pracovní dobu - i statimově.

Ventilační scintigrafie plic (99mTc-DTPA aerosol)

V kombinaci s perfůzní scintigrafií plic významně zpřesní etiologii perfůzní patologie. Posouzení ventilace u bronchopulmonálních chorob. Trvání vyšetření: cca 1 hodinu. Příprava: žádná.

 

NEUROLOGIE
Perfůzní scintigrafie mozku SPECT (99mTc-HM-PAO, 99mTc-EDC)

Obraz perfundovaného a vitálního kortexu. Indikace: cerebrovaskulární onemocnění, epilepsie, demence (Morbus Alzheimer, Pick), mozková traumata a diagnostika mozkové smrti. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny. Příprava: žádná.

 

 

ENDOKRINOLOGIE
Scintigrafie štítné žlázy (99mTc)

Posoudí tvar, velikost, polohu, ektopii či retrosternální lokalizaci, zhodnotí aktivitu nodozit, ověří přítomnost reziduální tkáně u stavů po strumektomii. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny. Příprava: před vyšetřením vysadit léky ovlivňující zobrazení štítné žlázy (3 dny před vyšetřením: Carbimazol, Propycil, Chlorigen, 1 měsíc před vyšetřením: Euthyrox, L-Thyroxin, Letrox, Jodthyrox, jodové preparáty včetně očních kapek, jód obsahující expektorancia, antiastmatika a antidiarhoika). Vyšetření je možno provést nejdříve 2-3 měsíce po aplikaci jodové RTG kontrastní látky.

Scintigrafie příštítných tělísek (99mTc-MIBI, 99mTc eluát)

Zvýšená hodnota PTH, zobrazení adenomu příštítných tělísek, event.jejich ektopie. Trvání vyšetření: cca 3 hodiny. Příprava: žádná.

 

NEFROLOGIE A UROLOGIE
Dynamická scintigrafie ledvin s Furosemidem (99mTc- MAG 3)

MAG 3 je transportován převážně tubulární sekrecí a jeho vlastnosti ho předurčují pro diagnostiku obstrukčních nefropatií a uropatií. Zhodnotí funkci a drenáž ledvin při současném posouzení uložení, migrace či dystopie ledvin. Stanoví separovanou funkční zdatnost ledvin a globální funkci. Furosemidový test umožní diferenciaci obstrukce úplné a neúplné od funkčních poruch typu hypotonie a dilatace. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny. Příprava: dostatečná hydratace, před vyšetřením alespoň 1 litr tekutin.

Dynamická scintigrafie ledvin s captoprilovým testem (99mTc-MAG 3)

V diagnostice renovaskulární hypertenze, porovnají se výsledky vyšetření MAG 3 bez captoprilu a MAG 3 s captoprilem. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny. Příprava: dostatečná hydratace, před vyšetřením alespoň 1 litr tekutin.

Dynamická scintigrafie ledvin se stanovením GFR (99mTc-DTPA)

DTPA je transportována převážně glomerulární filtrací a její vlastnosti ji předurčují pro diagnostiku glomerulopatií. Stanoví nejenom GFR, ale i relativní funkční poměr, zobrazení uložení ledvin, případnou migraci či dystopii. Trvání vyšetření: cca 1 hodinu. Příprava: dostatečná hydratace, před vyšetřením alespoň 1 litr tekutin.

Statická scintigrafie ledvin se stanovením relativního funkčního poměru (99mTc-DMSA)

Zobrazí uložení ledvin, verifikuje pozánětlivé jizvení, stanoví relativní funkční poměr. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny 30 minut. Příprava: žádná, u dětských pacientů event. zklidnění.

Dynamická scintigrafie transplantované ledviny (99mTc-MAG 3)

Verifikace perfůze a funkce ledvinového štěpu. Posouzení případné akutní tubulární nekrózy, akutní či chronické rejekce, uložení štěpu a stavu kalichopánvičkového systému. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny. Příprava: žádná.

 

 

SKELET
Celotělová scintigrafie skeletu (99mTc-HDP)

Zobrazení přestavbových změn skeletu, tedy metastatického postižení, primárních kostních tumorů, osteomyelitid, aseptických kostních nekróz, degenerativních změn i traumatických změn. Traumatické změny zobrazuje s jistotou po 1 týdnu od příhody, dlouhodobě (řadu měsíců) dop. u zlomenin kůstek zápěstí, nártů a u tzv. pochodových fraktur. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny. Příprava: žádná.

Třífázová scintigrafie skeletu (99mTc-HDP)

Cílené vyšetření arteriální a venózní fáze umožní zhodnotit charakter případné patologie, a tedy upřesnit etiologii nálezu. V pozdní kostní fázi je proveden cílený planární snímek a celotělový scan. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny. Příprava: žádná.

 

 

ZÁNĚTY

Detekce zánětlivého ložiska neznámé lokalizace, verifikace septických stavů nejasné etiologie, průkaz rozsahu a aktivity onemocnění při exacerbaci chronických střevních chorob (M.Crohn, proctocolitis), průkaz ortopedických infekcí - akutních osteomyelitid či zánětu v TEP. Po domluvě s indikujícím lékařem provádíme následující vyšetření:

Scintigrafická detekce zánětu pomocí Galia (67 Ga-citrát)

Trvání vyšetření: první den pouze aplikace, snímkování za 24 - 120 hodin po aplikaci. Příprava: žádná.

 

 

NÁDORY
Scintigrafická detekce nádorového onemocnění s použitím Galia (67 Ga-citrát)

Indikace: M.Hodkin, Non NHL, malobuněčný karcinom plic, maligní melanom, hepatocelulární karcinom. Trvání vyšetření: první den pouze aplikace, snímkování se provádí za 24 - 120 hodin po aplikaci. Příprava: žádná, domluva s lékařem ONM.

Spektrum vyšetření prováděných po domluvě

Mammoscintigrafie - scintigrafická detekce nádoru mammy (99mTc-MIBI)

Vyšetření detekuje nádorové onemocnění mammy a metastatické postižení axill. Dále umožňuje staging onemocnění, odpověď na chemoterapii a dif.diagnostiku recidivy tumoru vs. pooperační/poradiační fibrotizace. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny. Příprava: žádná.

 

Scintigrafická detekce mozkového nádoru (Thalium 201)

Rozlišení recidivy tumoru od poradiační/pooperační fibrózy či nekrózy. Trvání vyšetření: cca 2 hodiny. Příprava: žádná.

 

TERAPIE
Paliativní analgetická terapie (Sm 153-EDTMP)

Paliativní analgetická terapie otevřenými zářiči je indikována u metastatického postižení skeletu solidními karcinomy a hematologickými malignitami. Kontraindikace: anémie a inkontinence. Pobyt na odd.: 6 hodin po aplikaci. Vše po domluvě s lékařem ONM.

Terapie maligních ascitů (90 Y)

Terapeutická metoda volby maligních ascitů a pleurálních výpotků. Vše po do domluvě s lékařem ONM.

Terapie chron. synovitidy kolenního kloubu (90 Y)

Aplikovaný koloid izotopu 90 Y (ytrium) je fagocytován buňkami synovie, lokální ozáření synovie vede k její fibrotizaci. Příprava: žádná, po aplikaci je nezbytně nutné znehybnění kloubu na 24-48 hodin, aby se zabránilo lymfogennímu odsunu radiofarmaka.

Tým ONM oddělení

Seznamte se s vedením odborného týmu oddělení nukleární medicíny.

ourteam-1

MUDr. Martina Hlinková

primář

onm-prim@nemst.cz

ourteam-3

Irena Fialová

vrchní sestra

onm-vrchni@nemst.cz

ONM - kontakty

Objednání pacientů

383 31 4292

Primář:

383 31 4290

Mapa areálu

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top