image 1

Nemocnice Strakonice, a.s. aktivně přistupuje k modernizaci areálu a zvyšování kvality poskytované péče. 

Využívá k tomu i podpory Jihočeského kraje a evropských fondů. 

1

Modernizace zdravotnické techniky

Projekt Modernizace zdravotnické techniky Nemocnice Strakonice, a.s. je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je obnova přístrojového vybavení a technologií Nemocnice Strakonice, a.s. a doplnění o přístroje odpovídající současné úrovni medicíny na odděleních, která navazují na vysoce specializovanou péči.

Významným krokem v rozvoji zdravotnické péče bude především zřízení nového pracoviště magnetické rezonance.

Předpokládané datum ukončení projektu : 4. 6. 2018. 

Projekt je také spolufinancován Jihočeským krajem.

1

Ekologizace nemocnic v majetku Jihočeského kraje

Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, zateplení stropních konstrukcí a střech, výměny výplní otvorů, rekonstrukce otopných systémů a zavedení systémů MaR. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 720.000 t/rok a k úspoře energie cca 5693 GJ/rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Datum ukončení projektu: 21.2.2013

Pavilon operačních oborů

V úterý 22. října 2013 došlo k slavnostnímu zahájení provozu v pavilonu operačních oborů, které vzniklo částečně rekonstrukcí a modernizací původního chirurgického pavilonu a částečně přístavbou zcela nového pavilonu, tzv. jižního křídla, které svůj provoz zahájilo již v roce 2010. Působiště v moderních prostorách pavilonu tak získala tato oddělení: chirurgie, neurologie, ARO s centrální jednotkou intenzivní péče operačních oborů, gynekologie a porodnice, radiodiagnostika včetně CT pracoviště, onkologie a patologie. Nedílnou součástí pavilonu jsou i centrální operační sály, centrální sterilizace, porodní sály a odběrová místnost.

1

Zvyšování profesních dovedností a adaptability zaměstnanců

Na základě podaného projektu „Zvyšování profesních dovedností a adaptability zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s.“ byla Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Nemocnici Strakonice, a.s. poskytnuta dotace k uskutečnění tohoto projektu.

Hlavním cílem projektu je další profesní vzdělávání zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s. v oblasti odborného vzdělávání zaměstnanců zaměřeného zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení a udržení kvalifikace a rozvoj v oblasti klíčových dovedností jednotlivých zaměstnanců.

Řešený projekt výrazně přispěje ke zvyšovaní adaptability zaměstnanců, která zásadně ovlivňuje konkurenceschopnost nemocnice. Do projektu budou zapojeni zaměstnanci v rámci celé organizační struktury.

LEONARDO-IMED-KOMM-EU

Nemocnice Strakonice, a.s se ve spolupráci s Jazykovým centrem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zapojila do projektu LEONARDO-IMED-KOMM-EU "Interkulturní medicínská komunikace pro Evropu".

Projekt je zaměřen na tvorbu výukového materiálu pro jazykovou přípravu zdravotnických pracovníků komunikujících s pacienty z jiných jazykových (popř. kulturních) oblastí, připravujících se na stáže v zahraničí atd. Řešiteli projektu jsou jazykoví odborníci z Německa, České republiky, Slovenska, Maďarska a Bulharska, kteří budou ve svých národních jazycích tvořit výukové materiály zaměřené na komunikaci na pracovišti, s pacienty apod. Podobný materiál zaměřený na obchodní komunikaci byl již dokončen, pro Vaši představu je zveřejněn na www.mig-komm.eu. Stejnou formou chceme vytvořit zmíněné materiály, které budou v podstatě jazykovou učebnicí zveřejněnou na internetu a vydanou současně formou DVD. Vzhledem k tomu, že je cílem projektu poskytnout dostupné informace co největšímu počtu studujících, domnívám se, že zveřejněním na Vašich webových stránkách by informaci obdržel maximální počet zájemců, kteří by výukové materiály mohli použít ke studiu. Projekt je koncipován jak pro přímou výuku, tak pro samostudium. V rámci valorizace projektu by se Vaši lékaři a další zdravotnické profese (sestry, fyzioterapeuti, porodní asistentky atd.) mohli zdarma zúčastnit výuky podle vytvořených materiálů.

PŘIPRAVENI POMOCI

Strakonická nemocnice disponuje řadou zdravotnických pracovišť, kde Vám odborníci pomohou řešit Vaše zdravotní problémy. Některá pracoviště mají nadregionální charakter. Současně úzce spolupracujeme s řadou zdravotnických pracovišť, které poskytují superspecializovanou péči.

Go to top